Xử lý hàng tồn kho bảo thuế

Đối với hàng hoá còn sủ dụng được

Sau khi giấy phép hoạt động kho bảo thuế hết hiệu lực, chủ hàng không còn nhu cầu sử dụng hàng hoá, có văn bản đề nghị thì được làm thủ tục tái xuất; hoặc có yêu cầu xin chuyển hàng tồn sang loại hình kinh doanh khác thì khai báo với cơ quan hải quan để chuyển loại hình. Thời điểm đăng ký tờ khai, tính thuế là thời điểm hết hiệu lực của giấy phép hoạt động kho bảo thuế.

Đối với hàng hoá bị hư hỏng, giảm phẩm chất:

Doanh nghiệp được làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hoá bị hư hỏng, giám phẩm chất, không đáp ứng yêu cầu sản xuất.

–     Đối với hàng tái xuất, doanh nghiệp khai báo và làm thủ tục tái xuất với cơ quan hải quan theo quy định.

–     Đối với hàng tiêu huỷ, doanh nghiệp tự tổ chức việc tiêu hủy hàng hoá dưới sự giám sát của cơ quan hải quan, cơ quan thuế và cơ quan môi trường theo quy định của pháp luật. Kết quả tiêu hủy phải được lập biên bản có chữ ký xác nhận của chủ kho bảo thuế và đại diện các cơ quan giám sát. Biên bản tiêu hủy là chứng từ thanh khoản hàng hoá gửi kho bảo thuế.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

2072 views