KHO BẢO THUẾ

KHO BẢO THUẾ

  • Chức năng kho bảo thuế
  • Thủ tục cấp giấy phép thành lập
  • Điều kiện thành lập kho
  • Thủ tục khai báo hải quan
  • Lưu giữ hàng hoá trong kho
  • Xử lý hàng tồn kho
  • Thanh khoản hàng hoá kho bảo thuế
  • Tài liệu tham khảo
   Chức năng kho bảo thuế

Kho bảo thuế được thành lập để lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để cung ứng cho sản xuất của chính doanh nghiệp có kho bảo thuế. Nguyên liệu nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế chưa phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

3910 views