Điều kiện thành lập kho

   Điều kiện thành lập kho
  •        Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  •        Có tỷ lệ xuất khẩu ít nhất là 50% sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu gửi kho bảo thuế.
  •        Không nợ thuế thuộc diện phải cưỡng chế.
  •        Có hệ thống sổ sách, chứng từ theo dõi việc xuất khẩu, nhập khẩu, xuất kho, nhập kho đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật; quan hệ về kinh doanh, tài chính, tín dụng rõ ràng.
  •        Kho phải đặt ở khu vực thuận lợi cho việc quản lý, giám sát của Hải quan.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

1694 views