Doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát trước ngày 25/4

Để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan sau thời điểm Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 25/4/2022) đối với các doanh nghiệp chế xuất, cơ quan Hải quan đang tích cực đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu về điều kiện.
2959-4-khuchexuatdoanhnhansaigo1508419244
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Bất lợi về chính sách thuế

Để triển khai quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có các chỉ đạo đối với cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn quản lý; đôn đốc các doanh nghiệp chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát theo quy định (thông báo theo Mẫu số 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP), hỗ trợ giải thích pháp luật cho doanh nghiệp chế xuất biết về chính sách ưu đãi thuế quan đối với doanh nghiệp chế xuất sau thời điểm 25/4/2022; hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan theo quy định trước ngày 25/4/2022.

Liên quan đến áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Hải quan đã thông tin cụ thể quy định về chính sách thuế đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất.

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 28a quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan. Theo đó nghị định quy định doanh nghiệp cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp về hệ thống camera giám sát để thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đăng ký doanh nghiệp chế xuất.

Tại khoản 5 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định, trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền (trong trường họp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/4/2021) và đang trong quá trình hoạt động (bao gồm cả các doanh nghiệp chế xuất đã được cơ quan Hải quan xác nhận về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, doanh nghiệp chế xuất được hoàn chỉnh các điều kiện kiếm tra, giám sát hải quan nhiều lần nhưng không quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trường họp quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ- CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/4/2021) nhưng doanh nghiệp chế xuất không thực hiện thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất theo Mẫu số 25 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày quá thời hạn 1 năm nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để thực hiện kiểm tra và được chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất xác nhận đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp chế xuất được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất có văn bản xác nhận đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện điều kiện

Để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan sau thời điểm Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 25/4/2022) đối với các doanh nghiệp chế xuất, mới đây Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương tiếp tục khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan chủ động làm việc trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp chế xuất để tìm hiểu nguyên nhân, lý do doanh nghiệp chưa thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định; đánh giá khả năng doanh nghiệp chế xuất đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP; dự kiến thời gian đáp ứng; lập biên bản làm việc có xác nhận của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp chế xuất đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan đã kiểm tra và xác nhận chưa đáp ứng điều kiện thì đánh giá khả năng đáp ứng/không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước thời điểm 25/4/2022.

Đồng thời đôn đốc doanh nghiệp chế xuất tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và tiến hành kiểm tra, xác nhận theo quy định trước thời điểm 25/4/2022.

Đối với các doanh nghiệp chế xuất đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác nhận điều kiện trước thời điểm 25/4/2022. N.Linh

Trích báo hải quan Việt Nam

https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-che-xuat-phai-dap-ung-dieu-kien-kiem-tra-giam-sat-truoc-ngay-254-161571.html

Please con tact with us:

M’me: Kim Pham- 0917474043      Email: kim.pham@phamle.com.vn

Mr: Minh Thiện- 0947441707         Email: int.ops@phamle.com.vn

 

 

 

42 views