Công văn 2382/TCHQ-GSQL V/v Trường hợp hàng hoá nhập khẩu bị hư hại toàn bộ do hoả hoạn.

TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý tờ khai HQ trên hệ thống đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu bị hư hại toàn bộ do hoả hoạn.

Có thể là hình ảnh về văn bản

280 views