Vận tải đường biển
Vận tải đường hàng không
Vận chuyển nội địa

서비스 보세 창고

보세 우리는 결정 No. 세관의 2469 / QD-GDC의 일반 관리에 따라 설립. 장기 저장을위한 무역 회사의 장점 외에도, 전문 직원, 당국과의 좋은 관계로, 우리는 포트 …