Thanh khoản hàng hoá tại kho bảo thuế

Kết thúc năm, hoặc chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo, doanh nghiệp tổng hợp số lượng tờ khai, hàng hoá xuất nhập kho bảo thuế để thanh khoản với cơ quan hải quan.

–     Nếu tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế thì doanh nghiệp phải nộp thuế phần sản phẩm hoàn chỉnh chênh lệch.

–     Nếu tỷ lệ xuất khẩu thực tế cao hơn tỷ lệ được bảo thuế thì doanh nghiệp được hoàn thuế phần chênh lệch giữa xuất khẩu thực tế và phần đã nộp thuế.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

2123 views