Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho bảo thuế

  Thủ tục hải quan: Thực hiện như đối với hàng hoá nhập khẩu

Thủ tục tính thuế, nộp thuế được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp khai 2 tờ khai riêng cho nguyên liệu nhập khẩu được bảo thuế và nguyên liệu nhập để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước.

Đối với nguyên liệu được bảo thuế: là số nguyên liệu được tính theo tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm ghi trong giấy phép đầu tư (nếu xuất khẩu đúng tỷ lệ quy định) hoặc theo tỷ lệ doanh nghiệp tự xác định (không dưới 50% sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu). Số nguyên liệu này trong quá trình làm thủ tục, được xác định rõ tên, chủng loại, số lượng trên tờ khai hải quan, vào sổ theo dõi, chưa phải nộp thuế. Trước ngày 01 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp có văn bản đăng ký với cơ quan hải quan quản lý kho bảo thuế.

    Đối với nguyên liệu nhập để sản xuất sản phẩm tiệu thụ trong nước: là lượng hàng hoá được tính trên cơ sở tỷ lệ đăng ký của doanh nghiệp, hàng hoá được làm thủ tục, nộp thuế theo quy định như đối với hàng hoá nhập khẩu.

Việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với kho bảo thuế chủ yếu thực hiện khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất nhập kho bảo thuế, khi thanh khoản hàng hoá và khi kiểm tra sau thông quan. Cơ quan hải quan không trực tiếp giám sát, niêm phong kho bảo thuế.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý kho bảo thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát kho bảo thuế.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

1990 views