THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI VIỆC SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH BẢN KHAI HÀNG HÓA (CARGO DECLARATION)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
-  Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:    Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành  Quy trình  thủ tục Hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

-  Đối tượng khai báo hải quan:

Người thực hiện thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa là Chủ tàu, Đại lý chủ tàu hoặc người được Chủ tàu, Đại lý chủ tàu ủy quyền bằng văn bản để làm việc với cơ quan hải quan.

-  Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa được thực hiện tại Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2, số 157 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

-  Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Cơ quan Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá nhập khẩu trước khi người nhận hàng làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp cần phải sửa sau khi đăng ký tờ khai do Tổng cục Hải quan quyết định.

Thời gian giải quyết thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá nhập khẩuchậm nhất không quá bốn giờ làm việc kể từ khi công chức tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa từ chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu.

– Việc sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá phải xuất phát từ việc sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn (B/L), trên cơ sở yêu cầu của người gửi hàng đối với người vận tải (chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu). Yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn dẫn đến việc sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa thường có các nội dung: sửa chữa tên người nhận hàng; tên hàng; lượng hàng; số seal hãng tàu; số hiệu container; tên cảng đích ghi trên vận tải đơn.

HỒ SƠ HẢI QUAN
Hồ sơ đề nghị sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá nhập khẩu gồm:a) Yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn của người gửi hàng ở nước ngoài;

b) Điện xác nhận của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu từ nước ngoài (bản dịch tiếng Việt Nam, bản sao tiếng Anh mỗi loại 01 bản) về nội dung điều chỉnh;

c) Đơn xin điều chỉnh của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu;

d) Bản khai hàng hoá điều chỉnh;

e) Văn bản uỷ quyền của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu cho người được ủy quyền làm việc với cơ quan hải quan để xin điều chỉnh nội dung bản khai hàng hoá;

g) Riêng vận tải đơn đích danh, nếu điều chỉnh tên người nhận hàng thì phải có văn bản từ chối nhận hàng của người nhận hàng trên vận tải đơn.

* Các chứng từ thuộc mục a, b, d nếu là bản sao thì phải xác nhận sao y do người đứng đầu doanh nghiệp (hoặc người được người đứng đầu doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản) ký sao y và đóng dấu doanh nghiệp. Các chứng từ thuộc mục c, e phải là bản chính.

KHAI BÁO HẢI QUAN
-  Người khai hải quan sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa là Chủ tàu, Đại lý chủ tàu hoặc người được Chủ tàu, Đại lý chủ tàu ủy quyền bằng văn bản để làm việc với cơ quan hải quan.-  Hồ sơ khai bằng tiếng Việt. Các chứng từ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và do người đứng đầu doanh nghiệp (hoặc người được người đứng đầu doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản) ký tên và đóng dấu doanh nghiệp

–  Khai báo kịp thời, chính xác, đầy đủ các biểu mẫu theo quy định.

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
Nộp hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa tại Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2, số 157 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

KIỂM TRA HẢI QUAN
Người khai hải quan có trách nhiệm nộp, xuất trình hồ sơ và giải trình cho cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ.

NGHĨA VỤ THUẾ, LỆ PHÍ
Cơ quan hải quan không thu thuế, lệ phí hải quan.

KHIẾU NẠI
Được thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại – tố cáo đối với cán bộ công chức hải quan có hành vi trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/cangbien/ptvantai/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=101706&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%2Fthutuchq%2Fcangbien%2Fptvantai%2Ftttt

1686 views