THỦ TỤC HẢI QUAN – HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
- Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:Luật HQ đã được sửa đổi bổ sung năm 2005, Nghị định 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Thông tư 79/20009/TT-BTC ngày 20/04/2009, Quyết định 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009;

- Đối tượng khai báo:

Tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp (chủ hàng) có Giấy giới thiệu;

- Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Văn phòng Hải quan Giám sát hàng nhập chuyển cửa khẩu tại Kho hàng TCS số 46 Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM;

- Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Khi Hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ về lô hàng của chủ hàng.

HỒ SƠ HẢI QUAN

a/ Nộp:

– Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu                         : 01 bản chính;

– Tờ khai hải quan bản lưu người khai HQ                       : 01 bản;

– Phiếu lấy mẫu hàng hóa (nếu có)                           : 01 bản;

b/ Xuất trình:

– Vận tải đơn hàng không bản gốc                                 : 01 bản;

– Phiếu xuất kho của Kho hàng TCS                      : 01 bản chính;

 

KHAI BÁO HẢI QUAN

Khai báo theo phương thức thông thường;

 

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
-  Địa điểm đăng ký thủ tục Hải quan:Văn phòng Hải quan Giám sát hàng nhập chuyển cửa khẩu tại Kho hàng TCS số 46 Hậu Giang, P,4, Q.Tân Bình, TP.HCM;

Công chức Hải quan Giám sát thực hiện thủ tục Hải quan tại nơi nêu trên.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/sanbay/kinhdoanh/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=102120

&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%

2Fthutuchq%2Fsanbay%2Fkinhdoanh%2Ftttt

1573 views