THỦ TỤC HẢI QUAN – XEM HÀNG TRƯỚC KHI KHAI HẢI QUAN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
-  Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:Luật Hải quan đã được sửa đổi bổ sung năm 2005, Nghị định 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009;

-  Đối tượng khai báo:

Tổ chức, cá nhân (chủ hàng);

-  Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Văn phòng Đội Giám sát tại Kho hàng hóa nhập khẩu;

-  Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Khi nhận được thông báo của chủ hàng và có Đơn đề nghị xem trước hàng hóa được người giữ hàng chấp thuận.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/sanbay/kinhdoanh/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=102140&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%2Fthutuchq%2Fsanbay%2Fkinhdoanh%2Ftttt

1768 views