Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất

   Quy định chung

Người xuất cảnh, nhập cảnh được phép mang theo máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phù hợp và cần thiết cho công việc của người xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn nhất định, sau đó phải tái nhập, tái xuất khi kết thúc chuyến đi.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp mang theo khi xuất cảnh, nhập cảnh phải làm thủ tục hải quan.

   Thủ tục hải quan, hồ sơ phải nộp

Thủ tục hải quan: Khi làm thủ tục hải quan không phải tính thuế, kết thúc chuyến đi, nếu không tái nhập, tái xuất thì người xuất cảnh, nhập cảnh phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các thuế khác có liên quan (nếu có).

Chứng từ phải nộp

–     Tờ khai hải quan;

–     Văn bản đề nghị;

–     Bản kê chi tiết hàng hoá;

–     Bản sao vận tải đơn (đối với hàng tạm nhập);

–     Giấy tờ xác nhận công việc có sử dụng hàng hóa tạm xuất, tạm nhập của cơ quan, tổ chức nơi chủ hàng công tác.

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-Khac-ChiTiet.aspx?ID=43

1923 views