Hàng XNK qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát

  •     Quy định chung
  •     Thủ tục Hải quan
  •     Tài liệu tham khảo
       Quy định chung
  •             Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan hải quan.
  •             Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dưới dạng bưu phẩm, bưu kiện gửi qua dịch vụ bưu chính được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế nơi có tổ chức hải quan.
  •            Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nếu do doanh nghiệp bưu chính thực hiện thì làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế; nếu do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh khác thực hiện thì làm thủ tục tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế.
       Thủ tục Hải quan

Doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh là người thay mặt chủ hàng khai báo hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp theo yêu cầu của chủ hàng, để khai báo chính xác hoặc để chủ hàng nhận hàng trực tiếp thì người khai hải quan là chủ hàng hoá.

Các bước thủ tục hải quan:

– Khai hải quan.

– Xuất trình hàng hoá để cơ quan hải quan kiểm tra.

– Nộp thuế, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật (nếu  có).

– Nhận hàng xuất khẩu để xuất ra nước ngoài hoặc nhận hàng nhập khẩu để chuyển trả cho chủ hàng trong nước.

– Thông báo cho chủ hàng liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan để giải quyết trường hợp hàng không được xuất khẩu, nhập khẩu, hàng phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đối với từng trường hợp cụ thể:

– Đối với hàng hoá không có thuế, hàng có thuế suất 0%, hàng miễn thuế, doanh nghiệp đăng ký 1 tờ khai phi mậu dịch cho mỗi chuyến bay, chuyến giao hàng hoặc ca làm việc để khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho nhiều chủ hàng (kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa). Trường hợp có yêu cầu khai riêng thì khai riêng cho người yêu cầu.

– Đối với hàng hoá có thuế thì thực hiện khai riêng cho từng chủ hàng của từng lô hàng.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình được miễn thuế (gia công, chế xuất…), khi làm thủ tục doanh nghiệp đã khai theo loại hình phải nộp thuế thì chủ hàng có thể khai lại đúng loại hình tại đơn vị hải quan quản lý và được hoàn trả lại tiền thuế (nếu có).

– Đối với hàng hoá có yêu cầu nhận nhanh (để phục vụ sản xuất …), số lượng nhỏ, theo đề nghị có thể giải quyết làm thủ tục hàng hoá theo loại hình phi mậu dịch nhập khẩu, thu đủ thuế (nếu có) trước khi thông quan và không được hoàn lại thuế.

– Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và các chính sách thuế, lệ phí, thu khác.

Thủ tục chuyển Cửa khẩu:

-Trong trường hợp hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQ Bưu điện Quốc tế đến Chi cục HQ cửa khẩu xuất và hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ chi cục HQCK nhập đến Chi cục HQ BĐQT

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-Khac-ChiTiet.aspx?ID=5

1828 views