Hàng yêu cầu khẩn cấp an ninh, quốc phòng

  • Hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp, an ninh, quốc phòng
  • Thủ tục hải quan
  • Tài liệu tham khảo
    Hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp, an ninh, quốc phòng

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp

Hàng hóa phục vụ việc khắc phục ngay các hậu quả của thiên tai.

Hàng hoá phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.

Hàng hoá phục vụ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng

    Thủ tục hải quan

Hàng hóa phục vụ các yêu cầu khẩn cấp

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp được thông quan trước khi nộp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Thời hạn nộp chậm không quá 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá được thông quan.

Chi cục trưởng Hải quan căn cứ vào tính chất, chủng loại hàng hoá, mức độ khẩn cấp để quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp.

Đối với hàng hoá phục vụ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận là phục vụ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng được thông quan hàng hoá trước khi nộp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Thời hạn nộp chậm không quá 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá được thông quan.

Hàng hoá phục vụ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng có văn bản xác nhận của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận phải được bảo đảm an toàn cao hoặc có yêu cầu bảo mật đặc biệt (tối mật, tuyệt mật) được miễn khai và miễn kiểm tra hải quan.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung văn bản xác nhận của mình.

NGuồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-Khac-ChiTiet.aspx?ID=10

2186 views