Hàng từ bỏ, thất lạc

  •    Quy định chung
  •     Thủ tục Hải quan
  •     Tài liệu tham khảo
       Quy định chung

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu từ bỏ, thất lạc bao gồm:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu từ bỏ là hàng hoá mà chủ hàng tuyên bố công khai từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ. Hàng hoá có dấu hiệu vi phạm pháp luật không được thừa nhận là hàng hoá từ bỏ.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị thất lạc, nhầm lẫn là hàng hoá chủ hàng gửi nhầm địa chỉ người nhận.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị trôi dạt do bị thiên tai, sự cố trong quá trình vận tải.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tồn lâu ngày tại cửa khẩu dỡ hàng.

       Thủ tục Hải quan

Đối với hàng hoá từ bỏ, sau khi chủ hàng tuyên bố công khai từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ thì hàng hoá được thanh lý theo quy định. Hàng hoá từ bỏ có dấu hiệu vi phạm pháp luật sau khi làm rõ, nếu không vi phạm thì thanh lý theo quy định, nếu có vi phạm thì xử lý như đối với hàng hoá buôn lậu.

Hàng hoá bị thất lạc do chủ hàng gửi nhầm địa chỉ người nhận, trong thời hạn 180 ngày mà chủ hàng hoá chứng minh được hàng hoá đó thuộc sở hữu của mình do bị gửi nhầm từ nước ngoài hoặc thất lạc đến Việt Nam thì được tái xuất; nếu gửi nhầm địa chỉ người nhận thì được điều chỉnh địa chỉ người nhận; nếu thất lạc qua nước khác sau đó đến Việt Nam thì được làm thủ tục hải quan để nhận lại sau khi nộp các chi phí phát sinh. Quá 180 ngày không có người đến nhận thì hàng hoá được thanh lý theo quy định.

Hàng hoá bị trôi dạt do bị thiên tai, sự cố; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tồn tại cửa khẩu dỡ hàng, quá 90 ngày không có người đến nhận, cơ quan hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Chủ hàng hoá hoặc người được chủ sở hữu hàng hoá ủy quyền đến nhận lại hàng hoá phải nộp các giấy tờ sau :

Chứng từ chứng minh quyền sở hữu hàng hoá;

Bản kê hàng hoá, hành lý ký gửi (nếu có).

Chủ hàng hoá bị trôi dạt phải làm đầy đủ thủ tục hải quan và phải thanh toán chi phí phát sinh cho việc bảo quan vận chuyển và lưu giữ  hàng hoá.

Chủ hàng hoá đối với hàng tồn lâu tại cửa khẩu phải làm đầy đủ thủ tục hải quan, phải nộp tiền phạt và các khoản chi phí phát sinh do chậm làm thủ tục hải quan.

Quá 180 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo mà không có người đến nhận thì hàng hoá được thanh lý theo quy định.

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-Khac-ChiTiet.aspx?ID=13

2082 views