Phí handling charge là gì?

Phí handling charge là gì?

Terminal handling charges (THC) and post terminal charges are important components of the cost of transporting containerized coffee. (THC cover the loading and discharge of containers, not charges for inland transportation etc.) A freightQUOTATION by itself may be attractive, but the cost of bringing a container on board or getting it to the roasting plant after discharge may well be higher than the norm and so offset any perceived advantage. Receivers keep a close watch on terminal charges; these charges are an important part of their evaluation of the competitiveness of individual carriers.

Remember that unless stated otherwise in the contract, under an FOB contract the shipper is liable for THC at origin and the receiver is liable at destination. If a receiver negotiates a lower rate of freight but at the same time the terminal handling costs at origin increase, the outcome is that freight costs are being moved around the supply chain – in this case to the detriment of the exporter. (Under an FCA contract the receiver is liable for both sets of THC so this is not an issue.)

Dịch từ Google:

Chi phí thiết bị đầu cuối xử lý (THC) và chi phí thiết bị đầu cuối bài là những thành phần quan trọng của chi phí vận chuyển cà phê trong container. (THC che xếp và dỡ container, không phí vận tải nội địa, vv) Một freightQUOTATION bởi chính nó có thể được hấp dẫn, nhưng chi phí của việc đưa một container trên tàu hoặc nhận được nó để các nhà máy rang cà phê sau khi xuất viện cũng có thể cao hơn so với định mức và do đó bù đắp bất kỳ lợi thế nhận thức. Thu giữ một chiếc đồng hồ gần về phí thiết bị đầu cuối; các khoản phí là một phần quan trọng trong đánh giá của họ về khả năng cạnh tranh của các hãng cá nhân.

Hãy nhớ rằng trừ khi có quy định khác trong hợp đồng, theo hợp đồng FOB người gửi hàng phải chịu trách nhiệm cho THC tại gốc và người nhận phải chịu trách nhiệm tại nơi đến. Nếu một người nhận thương lượng mức giá thấp hơn cước nhưng đồng thời các chi phí xử lý thiết bị đầu cuối tại tăng nguồn gốc, kết quả là chi phí vận chuyển hàng hóa đang được di chuyển xung quanh các chuỗi cung ứng – trong trường hợp này để gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu. (Theo một hợp đồng FCA người nhận phải chịu trách nhiệm cho cả hai bộ THC vì vậy đây không phải là một vấn đề.)

 

Cost distribution between sellers (S) and buyers (B)

FOB CIF/CFR FOT
Loading at sellers’ premises S S S
Inland transport (from the named place) S S B
Trade documentation at origin S S S
Customs clearance at origin S S S
Export charges S S S
Loading terminal handling charges (THC) S S B
Ocean freight B S B
Unloading terminal handling charges (THC) B B B

http://www.thecoffeeguide.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/terminal-handling-charges-THC/

Phí handling charge là gì?

6068 views