Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

3430-img-1281
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2021 và thay thế công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS.

Theo Bảng mã loại hình được ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ, có 16 mã loại hình xuất khẩu; 24 mã loại hình nhập khẩu.

Quyết định của Tổng cục Hải quan quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày Quyết định 1357/QĐ-TCHQ có hiệu lực, nếu có thay đổi mục đích sử dụng, đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới thì sử dụng mã loại hình theo quy định tại Quyết định này kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Đối với các mã loại hình đã được quy định tại Quyết định này nhưng thủ tục hải quan chưa được quy định cụ thể tại các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính thì chưa thực hiện cho đến khi có quy định cụ thể. N.Linh

286 views