Hồ sơ hải quan

- Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ (do người xuất khẩu khai):

04 bản chính.

– Hợp đồng mua bán ngoại thương có địa chỉ giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu): 01 bản sao.

– Hoá đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng): 01 bản sao.

– Các giấy tờ khai theo quy định đối với hàng xuất khẩu/nhập khẩu (trừ B/L).

Hiệu lực của tờ khai xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ

– Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Chi cục Hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu ký xác nhận vào 04 tờ khai hải quan.

– Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ có giá trị để thanh khoản khi:

+ Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 4 bên là: doanh nghiệp xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

+ Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 03 bên là: doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu, hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

+ Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chổ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều làm thủ tục hải quan tại một chi cục hải quan, thì chi cục hải quan này ký xác nhận cả phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-ThuongMai-ChiTiet.aspx?ID=73

1924 views