Các kỹ năng dành cho sales Logistics

A. Kỹ năng bán hàng cơ bản

1. Các bước & nội dung cơ bản

1.1 Khảo sát và tiếp cận

1.2 Gặp gỡ tư vấn và kí kết hợp đồng sử dụng dịch vụ\

1.3 Quản lý quan hệ khách hàng sau bán hàng

2. Các thông tin cần thu thập trong quá trình tiếp xúc khách hàng

3. Telesales

B. Kỹ năng bán hàng nâng cao

1. Kỹ năng trình bày

2. Kỹ năng xử lý khi bị khách hàng từ chối

3. Kỹ năng quản lý hồ sơ khách hàng

4. Kỹ năng lập kế hoạch

5. Kỹ năng tổ chức công việc

6. Kỹ năng quản lý thời gian

7. Kỹ năng kiểm tra công việc

8. Kỹ năng đánh giá công việc

C. Phụ lục

1. Incoterm

2. Container’s specification

D. Tài liệu tham khảo

3957 views