CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y

CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y VIẾT BẰNG TIẾNG TRUNG VÀ PHIÊN ÂM
六味地黄丸 Liù wèi dì huáng wán Lục vị địa hoàng hoàn
金匮肾气丸 Jīn guì shèn qì wán Kim quỹ thận khí hoàn
知柏地黄丸 Zhī bǎi dì huáng wán Tri bá địa hoàng hoàn
逍遥丸 Xiāo yáo wán Tiêu dao hoàn
乌鸡白凤丸 Wū jī bái fèng wán Ô kê bạch phượng hoàn
补中益气丸 Bǔ zhōng yì qì wán Bổ trung ích khí hoàn
固元膏 Gù yuán gāo Cố nguyên cao
归脾丸 Guī pí wán Quy tì hoàn
安宫牛黄丸 Ān gōng niú huáng wán An cung ngưu hoàng hoàn
桂附地黄丸 Guì fù dì huáng wán Quế phụ địa hoàng hoàn
牛黄解毒片 Niú huáng jiě dú piàn Ngưu hoàng giải độc phiến
龙胆泻肝丸 Lóng dǎn xiè gān wán Long đởm tả can hoàn
三金片 Sān jīn piàn Tam kim phiến
五子衍宗丸 Wǔ zi yǎn zōng wán Ngũ tử diễn tông hoàn
金水宝胶囊 Jīn shuǐ bǎo jiāo náng Kim thủy bảo giao nang
附子理中丸 Fù zǐ lǐ zhōng wán Phụ tử lý trung hoàn
杞菊地黄丸 Qǐ jú dì huáng wán Kỷ cúc địa hoàng hoàn
藿香正气水 Huò xiāng zhèng qì shuǐ Hoắc hương chính khí thủy
人参健脾丸 Rén shēn jiàn pí wán Nhân sâm kiện tì hoàn
复方丹参滴丸 Fù fāng dān shēn dī wán Phục phương đan sâm tích hoàn
香砂养胃丸 Xiāng shā yǎng wèi wán Hương sa dưỡng vị hoàn
益母草颗粒 Yì mǔ cǎo kē lì Ích mẫu thảo khỏa lạp
安神补脑液 Ān shén bǔ nǎo yè An thần bổ não dịch
王氏保赤丸 Wáng shì bǎo chì wán Vương thị bảo xích hoàn
人参归脾丸 Rén shēn guī pí wán Nhân sâm quy tì hoàn
防风通圣丸 Fáng fēng tōng shèng wán Phòng phong thông thánh hoàn
金鸡胶囊 Jīn jī jiāo náng Kim kê giao nang
康复新液 Kāng fù xīn yè Khang phục tân dịch
左归丸 Zuǒ guī wán Tả quy hoàn
保和丸 Bǎo hé wán Bảo hòa hoàn
桂枝茯苓丸 Guì zhī fú líng wán Quế chi phục linh hoàn
风油精 Fēng yóu jīng Phong du tinh
保济丸 Bǎo jì wán Bảo tễ hoàn
甘草片 Gān cǎo piàn Cam thảo phiến
洁尔阴 Jié ěr yīn Khiết nhĩ âm
补脾益肠丸 Bǔ pí yì cháng wán Bổ tì ích tràng hoàn
十全大补丸 Shí quán dà bǔ wán Thập toàn đại bổ hoàn
益母草膏 Yì mǔ cǎo gāo Ích mẫu thảo cao
养血生发胶囊 Yǎng xuè shēng fa jiāo náng Dưỡng huyết sinh phát giao nang
气血和胶囊 Qì xuè hé jiāo náng Khí huyết hòa giao nang
3437 views