Từ vựng chuyên ngành Kinh doanh

Buy (n) = Buying: Sự mua, vật mua

(v): Mua, trả bằng giá

- A good buy (n): Món hời

- To buy a business (v): Mua một cửa hàng

- To buy at a bargain (v): Mua có trả giá

- To buy at competitive price (v): Mua với giá cạnh tranh

- To buy back (v): Mua lại những gì mình đã bán đi

- To buy for cash (v): Mua trả tiền mặt

- To buy in (v): Mua trữ

- To buy into (v): Mua cổ phần của công ty…

- To buy on credit (v) Mua trả góp

- To buy on instalment (v): Mua trả góp

- To buy over (v): Mua tranh giành

- To buy up (v): Mua toàn bộ, mua lũng đoạn

- To buy somebody out (v): Mua lại toàn bộ cổ phần của ai

- Buyer (n) = Bargainee = shopper: Người mua, nhân viên thu mua

- At buyer’s option: Tùy người mua chọn

- Bona fide buyer (n): Người mua có thiện ý

- Buyer’s market (n): Thị trường của người mua

- Buyer’s over (n): Tình trạnh lực mặc cả nằm vào phía người bán

- Buyer’s strike (n): Sự tẩy chay của người mua

- Buyer up (n): Người mua toàn bộ, người mua để lũng đoạn

- Travelling buyers (n): Khách vãng lai

- To find buyer (n): Tìm người mua

- Buying (n): Sự mua

- Buying agents (n): Đại lý mua hàng

- Buying back (n): Sự mua lại, sự chuộc lại

- Buying commission (n): Hoa hồng mua hàng

- Buying houses (n): Các nhà mua hàng

- Buying in agaisnt the seller (n): Sự mua lại của người bán

- Buying in and selling out (n): Sự mua đi bán lại

- Buying offices (n): Văn phòng mua hàng

- Buying order (n): Lệnh mua

- Buying power (n): Sức mua

- Increase of buying power (n): Sự tăng sức mua

- Excess buying power (n): Sức mua vượt quá số lượng

1657 views