TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ, QUÁN NGỮ TRONG TIẾNG HÀN.

TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ, QUÁN NGỮ TRONG TIẾNG HÀN.

- 힘에 겹도록 물건을 짊어지고 있는 .
Tay xách nách mang
- 여행은 시야를 넓혀준다.
(여행을 통하여 배우는 것이 많다.)
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
- 자신의 생각으로 남을 헤아리다.
(주관적으로 남을 판단하다.)
Suy bụng ta ra bụng người.
- 고양이가 늙어 여유가 되듯이.
(갈수록 교활해지는. 생활하는데 경계해야 할 사람을 비유.)
Mèo già hóa cáo.
- 전대에 진 빚 때문에 당대에 고생을 감수해야 하다.
Tiền oan nghiệp chướng.
- 마치 고양이가 자기 꼬리를 길다고 자랑하듯이.
( 자신을 과장하는 사람을 비꼬아 하는 말)
Mèo khen mèo dài đuôi.
- 난잡하게 사는 사람
(신중하지 못한 사람을 이르는 말.)
Mèo mả gà đồng.
- 마치 눈먼 고양이가 생선을 만나듯이.
( 갑자기 행은을 얻은 상황.)
Mèo mù vớ cá rán.
- 작을 고양이가 작을 생쥐를 잡듯이 자신의
Mèo nhỏ bắt chuột con.
- 고양이에게 생선을 맡기다. 적을 데려다 아군을 해치다.
Cõng rắn cắn gà nhà.
- 아니 땐 굴뚝에 연기나랴 
Không có lửa làm sao có khói
- 개구리 올챙이 적 생각 못한다 
Lúc huy hoàng vội quên thưở hàn vi
- 호랑이 꿀에 가야 호랑이새끼를 잡는다 
Có vào hang cọp mới bắt được cọp
- 친구는 옛 친구가 좋고 옷은 새 옷이 좋다 
Bạn thì bạn cũ tốt, áo thì áo mới tốt

……….Ngôn…..Ngữ…….Hàn……Quốc……….

5393 views