Từ điển Hán tự (Kanji)

Hãy click vào chữ mình muốn học.

一 : NHẤT
丁 : ĐINH
下 : HẠ

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

三 : TAM
万 : VẠN
与 : DỮ,DỰ
五 : NGŨ
互 : HỖ
天 : THIÊN

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

不 : BẤT

 1. Phần 1    Phần 2   Phần 3   Phần 4  Phần 5
 2. Phần 6    Phần 7  Phần 8  Phần 9  Phần 10

可 : KHẢ

 1.  Phần 1
 2.  Phần 2

正 : CHÍNH    Phần 1   Phần 2  Phần 3
丙 : BÍNH
平 : BÌNH Phần 1    Phần 2   Phần 3
民 : DÂN Phần 1       Phần 2        Phần 3
丕 : PHI
再 : TÁI       Phần 1    Phần 2

2696 views