Từ điển Hán tự

 1. Hán tự : Chữ TRIỆT 撤
 2. Hán tự : Chữ TÁT, TẢN 撒
 3. Hán tự : Chữ TOÁT 撮
 4. Hán tự : Chữ KÍCH 撃
 5. Hán tự : Chữ TRÍCH 摘
 6. Hán tự : Chữ TRIỆP, LẠP 摺
 7. Hán tự : Chữ BÀN, BAN 搬
 8. Hán tự : Chữ TỔN 損
 9. Hán tự : Chữ NHIẾP 摂
 10. Hán tự : Chữ TRA 搾
 11. Hán tự : Chữ HUỀ 携
 12. Hán tự : Chữ DAO 揺
 13. Hán tự : Chữ DƯƠNG 揚
 14. Hán tự : Chữ ĐÁP 搭
 15. Hán tự : Chữ ĐỀ 提
 16. Hán tự : Chữ TIỄN 揃
 17. Hán tự : Chữ QUYỂN, QUYỀN 捲
 18. Hán tự : Chữ HUY 揮
 19. Hán tự : Chữ HOÁN 換
 20. Hán tự : Chữ VIÊN, VIỆN 援
 21. Hán tự : Chữ ÁC 握
 22. Hán tự : Chữ LƯỢC 掠
 23. Hán tự : Chữ MIÊU 描
 24. Hán tự : Chữ BÀI 排
 25. Hán tự : Chữ NIỆP, NIỆM 捻
 26. Hán tự : Chữ NẠI 捺
 27. Hán tự : Chữ THÁM 探
 28. Hán tự : Chữ TIẾP 接
 29. Hán tự : Chữ CƯ, CỨ 据
 30. Hán tự : Chữ SUY, THÔI 推
 31. Hán tự : Chữ THỤ, THỌ 授
 32. Hán tự : Chữ SẢ 捨
 33. Hán tự : Chữ THẢI, THÁI 採
 34. Hán tự : Chữ KHỐNG 控
 35. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ YẾT 掲
 36. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ QUẬT 掘
 37. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ QUẢI 掛
 38. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ TẢO 掃
 39. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ QUÁT 括
 40. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ÁN 按
 41. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ MẠT 抹
 42. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ BÃO 抱
 43. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ PHI 披
 44. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ PHÁCH 拍
 45. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ BÀI 拝
 46. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ĐỂ 抵
 47. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ TRỪU 抽
 48. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ĐẢM 担
 49. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ THÁC 拓
 50. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ CHUYẾT 拙
 51. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ CHIÊU 招
 52. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ CÂU, CÚ 拘
 53. [kanji] Chữ Hán tự : CỨ 拠
 54. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ CỰ 拒
 55. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ KHUẾCH 拡
 56. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ÁP 押
 57. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ PHÙ 扶
 58. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ PHÊ 批
 59. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ BẠT 抜
 60. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ĐẦU 投 (phần 2)
 61. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ ĐẦU 投
 62. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ TRẠCH 択
 63. [kanji] Chữ Hán tự : TRIẾT 折
 64. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ Kháng 抗
 65. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ KỸ 技
 66. [kanji] Chữ Hán tự : Chữ TRÁP 扱
 67. [kanji] Chữ Hán tự : PHẤT 払
 68. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẢ 打
 69. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 手 (phần 5)
 70. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 手 (phần 4)
 71. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 手 (phần 3)
 72. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 手 (phần 2)
 73. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 手 (phần 1)
 74. [kanji] Chữ Hán tự : HUYỀN 懸
 75. [kanji] Chữ Hán tự : TRỪNG 懲
 76. [kanji] Chữ Hán tự : KHẨN 懇
 77. [kanji] Chữ Hán tự : KHẾ 憩
 78. [kanji] Chữ Hán tự : HOÀI 懐
 79. [kanji] Chữ Hán tự : ỨC 憶
 80. [kanji] Chữ Hán tự : PHẪN 憤
 81. [kanji] Chữ Hán tự : MẠN 慢
 82. [kanji] Chữ Hán tự : THÁI 態
 83. [kanji] Chữ Hán tự : QUÁN 慣
 84. [kanji] Chữ Hán tự : TƯỞNG 想
 85. [kanji] Chữ Hán tự : THẬN 慎
 86. [kanji] Chữ Hán tự : SẦU 愁
 87. [kanji] Chữ Hán tự : CẢM 感
 88. [kanji] Chữ Hán tự : KHÁI 慨
 89. [kanji] Chữ Hán tự : HOẶC 惑
 90. [kanji] Chữ Hán tự : DU 愉
 91. [kanji] Chữ Hán tự : HOẢNG 慌
 92. [kanji] Chữ Hán tự : TÍCH 惜
 93. [kanji] Chữ Hán tự : TÌNH 情
 94. [kanji] Chữ Hán tự : THẢM 惨
 95. [kanji] Chữ Hán tự : HỐT 惚
 96. [kanji] Chữ Hán tự : HOẠN 患
 97. [kanji] Chữ Hán tự : NÃO 悩
 98. [kanji] Chữ Hán tự : NGỘ 悟
 99. [kanji] Chữ Hán tự : HUỆ 恵
 100. [kanji] Chữ Hán tự : CUNG 恭
 101. [kanji] Chữ Hán tự : KHỦNG 恐
 102. [kanji] Chữ Hán tự : ÂN 恩
 103. [kanji] Chữ Hán tự : DUYỆT 悦
 104. [kanji] Chữ Hán tự : NỘ 怒
 105. [kanji] Chữ Hán tự : HẬN 恨
 106. [kanji] Chữ Hán tự : HẰNG 恒
 107. [kanji] Chữ Hán tự : CẤP 急
 108. [kanji] Chữ Hán tự : HỐI 悔
 109. [kanji] Chữ Hán tự : TRUNG 忠
 110. [kanji] Chữ Hán tự : TÍNH, TÁNH 性 (phần 3)
 111. [kanji] Chữ Hán tự : TÍNH, TÁNH 性 (phần 2)
 112. [kanji] Chữ Hán tự : TÍNH, TÁNH 性 (phần 1)
 113. [kanji] Chữ Hán tự : KHIẾP 怯
 114. [kanji] Chữ Hán tự : QUÁI 怪
 115. [kanji] Chữ Hán tự : BỐ 怖
 116. [kanji] Chữ Hán tự : NHẪN 忍
 117. [kanji] Chữ Hán tự : KHOÁI 快
 118. [kanji] Chữ Hán tự : MANG 忙
 119. [kanji] Chữ Hán tự : TÂM 心 (phần 2)
 120. [kanji] Chữ Hán tự : TÂM 心
 121. [kanji] Chữ Hán tự : DƯỢC 薬 (phần 2)
 122. [kanji] Chữ Hán tự : DƯỢC 薬 (phần 1)
 123. [kanji] Chữ Hán tự : TÀNG 蔵
 124. [kanji] Chữ Hán tự : MỘ 暮
 125. [kanji] Chữ Hán tự : MÔNG 蒙
 126. [kanji] Chữ Hán tự : MỘNG 夢
 127. [kanji] Chữ Hán tự : MẠC 幕
 128. [kanji] Chữ Hán tự :MỘ 墓
 129. [kanji] Chữ Hán tự : SÚC 蓄
 130. [kanji] Chữ Hán tự : CHƯNG 蒸
 131. [kanji] Chữ Hán tự : SƯU 蒐
 132. [kanji] Chữ Hán tự : LẠC 落
 133. [kanji] Chữ Hán tự : DIỆP 葉
 134. [kanji] Chữ Hán tự : MỘ 募
 135. [kanji] Chữ Hán tự : TÀNG 葬
 136. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÀO 萄
 137. [kanji] Chữ Hán tự : TRỮ, TRƯỚC 著
 138. [kanji] Chữ Hán tự : THÁI 菜
 139. [kanji] Chữ Hán tự : CÚC 菊
 140. [kanji] Chữ Hán tự : QUẢ 菓
 141. [kanji] Chữ Hán tự : HOA 華
 142. [kanji] Chữ Hán tự : HÀ 荷
 143. [kanji] Chữ Hán tự : TRÀ 茶
 144. [kanji] Chữ Hán tự : NHUNG, NHŨNG 茸
 145. [kanji] Chữ Hán tự : TRANG 荘
 146. [kanji] Chữ Hán tự : THẢO 草
 147. [kanji] Chữ Hán tự : HOANG 荒
 148. [kanji] Chữ Hán tự : MÔI 苺
 149. [kanji] Chữ Hán tự : MẬU 茂
 150. [kanji] Chữ Hán tự : MIÊU 苗
 151. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÀI 苔
 152. [kanji] Chữ Hán tự : NHƯỢC 若
 153. [kanji] Chữ Hán tự : HÀNH 茎
 154. [kanji] Chữ Hán tự :KHỔ 苦
 155. [kanji] Chữ Hán tự : NHA 芽
 156. [kanji] Chữ Hán tự : GIA 茄
 157. [kanji] Chữ Hán tự : HÀ 苛
 158. [kanji] Chữ Hán tự : UYỂN 苑
 159. [kanji] Chữ Hán tự : ANH 英
 160. [kanji] Chữ Hán tự : PHƯƠNG 芳
 161. [kanji] Chữ Hán tự : HOA 花 (phần 2)
 162. [kanji] Chữ Hán tự : HOA 花 (phần 1)
 163. [kanji] Chữ Hán tự : NGHỆ 芸
 164. [kanji] Chữ Hán tự : CHI 芝
 165. [kanji] Chữ Hán tự : DỤ 芋
 166. [kanji] Chữ Hán tự : TỆ 弊
 167. [kanji] Chữ Hán tự : Đạo 導
 168. [kanji] Chữ Hán tự : PHONG 封
 169. [kanji] Chữ Hán tự : CHUYÊN 専
 170. [kanji] Chữ Hán tự : THỐN 寸
 171. [kanji] Chữ Hán tự : THỨC 式
 172. [kanji] Chữ Hán tự : SỸ, SĨ 士
 173. [kanji] Chữ Hán tự : THUẬN 順
 174. [kanji] Chữ Hán tự : TAI 災
 175. [kanji] Chữ Hán tự : XUYÊN 川
 176. [kanji] Chữ Hán tự : HẠNG 項
 177. [kanji] Chữ Hán tự :CỐNG 貢
 178. [kanji] Chữ Hán tự : CÔNG 攻
 179. [kanji] Chữ Hán tự : TẢ 左
 180. [kanji] Chữ Hán tự : XẢO 巧
 181. [kanji] Chữ Hán tự : CÔNG 功
 182. [kanji] Chữ Hán tự : CÔNG 工 (phần 2)
 183. [kanji] Chữ Hán tự : CÔNG 工 (phần 1)
 184. [kanji] Chữ Hán tự : THƯỞNG 賞
 185. [kanji] Chữ Hán tự : HUY 輝
 186. [kanji] Chữ Hán tự : CHƯỞNG 掌
 187. [kanji] Chữ Hán tự : ĐƯỜNG 堂
 188. [kanji] Chữ Hán tự : THƯỜNG 常
 189. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẢNG 党
 190. [kanji] Chữ Hán tự : HUYỆN 県
 191. [kanji] Chữ Hán tự : ĐƯƠNG 当 (phần 2)
 192. [kanji] Chữ Hán tự : ĐƯƠNG 当 (phần 1)
 193. [kanji] Chữ Hán tự : TIÊM 尖
 194. [kanji] Chữ Hán tự : QUANG 光
 195. [kanji] Chữ Hán tự : TIỂU 小 (phần 2)
 196. [kanji] Chữ Hán tự : TIỂU 小 (phần 1)
 197. [kanji] Chữ Hán tự : VỊ 彙
 198. [kanji] Chữ Hán tự : TẦM 尋
 199. [kanji] Chữ Hán tự : QUY 帰
 200. [kanji] Chữ Hán tự : KỶ, KY 幾
 201. [kanji] Chữ Hán tự : ẤU 幼
 202. [kanji] Chữ Hán tự : ẢO 幻
 203. [kanji] Chữ Hán tự : TỆ 幣
 204. [kanji] Chữ Hán tự : TRƯƠNG, TRƯỚNG 帳
 205. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỚI, ĐÁI 帯
 206. [kanji] Chữ Hán tự : THIẾP 帖
 207. [kanji] Chữ Hán tự : HY 希
 208. [kanji] Chữ Hán tự :PHÀM 帆
 209. [kanji] Chữ Hán tự :BỐ 布
 210. [kanji] Chữ Hán tự : CÂN 巾
 211. [kanji] Chữ Hán tự : SAN 刊
 212. [kanji] Chữ Hán tự : CAN 干
 213. [kanji] Chữ Hán tự : TÔN 孫
 214. [kanji] Chữ Hán tự : CÔ 孤
 215. [kanji] Chữ Hán tự : HỌC 学(phần 4)
 216. [kanji] Chữ Hán tự : HỌC 学(phần 3)
 217. [kanji] Chữ Hán tự : HỌC 学(phần 2)
 218. [kanji] Chữ Hán tự : HỌC 学(phần 1)
 219. [kanji] Chữ Hán tự : TỒN 存
 220. [kanji] Chữ Hán tự : KHỔNG 孔
 221. [kanji] Chữ Hán tự : TỬ, TÝ 子 (PHẦN 4)
 222. [kanji] Chữ Hán tự : TỬ, TÝ 子 (PHẦN 3)
 223. [kanji] Chữ Hán tự : TỬ, TÝ 子 (PHẦN 2)
 224. [kanji] Chữ Hán tự : TỬ, TÝ 子 (PHẦN 1)
 225. [kanji] Chữ Hán tự : ĐIỀU 条 (phần 2)
 226. [kanji] Chữ Hán tự : ĐIỀU 条 (phần 1)
 227. [kanji] Chữ Hán tự : CÁC 各
 228. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÔNG 冬
 229. [kanji] Chữ Hán tự : XỬ,XỨ 処
 230. [kanji] Chữ Hán tự : DANH 名 (phần 2)
 231. [kanji] Chữ Hán tự : DANH 名
 232. [kanji] Chữ Hán tự : ĐA 多
 233. [kanji] Chữ Hán tự :NGOẠI 外 (phần 2)
 234. [kanji] Chữ Hán tự :NGOẠI 外
 235. [kanji] Chữ Hán tự : TỊCH 夕
 236. [kanji] Chữ Hán tự : CẢI 巻
 237. [kanji] Chữ Hán tự : KỴ 忌
 238. [kanji] Chữ Hán tự : CẢI 改
 239. [kanji] Chữ Hán tự : TỊ 巳
 240. [kanji] Chữ Hán tự : KỶ 己
 241. [kanji] Chữ Hán tự : CƯƠNG 崗
 242. [kanji] Chữ Hán tự : BĂNG 崩
 243. [kanji] Chữ Hán tự : SÙNG 崇
 244. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÈO 峠
 245. [kanji] Chữ Hán tự : THÁN 炭
 246. [kanji] Chữ Hán tự : NHAM 岩
 247. [kanji] Chữ Hán tự : NGẠN 岸
 248. [kanji] Chữ Hán tự : SƠN 山 (phần 1)
 249. [kanji] Chữ Hán tự : LÝ 履
 250. [kanji] Chữ Hán tự : TẦNG, TẰNG 層
 251. [kanji] Chữ Hán tự : THUỘC 属
 252. [kanji] Chữ Hán tự : TRIỂN 展
 253. [kanji] Chữ Hán tự : ỐC 屋
 254. [kanji] Chữ Hán tự : KHUẤT, QUẬT 屈
 255. [kanji] Chữ Hán tự : CƯ 居
 256. [kanji] Chữ Hán tự : VĨ 尾
 257. [kanji] Chữ Hán tự : NIỆU 尿
 258. [kanji] Chữ Hán tự : CỤC, CUỘC 局
 259. [kanji] Chữ Hán tự :TẬN 尽
 260. [kanji] Chữ Hán tự : NI 尼
 261. [kanji] Chữ Hán tự : KHÀO, CỪU 尻
 262. [kanji] Chữ Hán tự : XÍCH 尺
 263. [kanji] Chữ Hán tự : KIẾN 建
 264. [kanji] Chữ Hán tự : HỒI 廻
 265. [kanji] Chữ Hán tự : DIÊN 延
 266. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÌNH 廷
 267. [kanji] Chữ Hán tự : PHẤN 奮
 268. [kanji] Chữ Hán tự : ĐOẠT 奪
 269. [kanji] Chữ Hán tự : TƯỞNG 奨
 270. [kanji] Chữ Hán tự : TẤU 奏
 271. [kanji] Chữ Hán tự : KHẾ, KHIẾT 契 (phần 2)
 272. [kanji] Chữ Hán tự : KHẾ, KHIẾT 契 (phần 1)
 273. [kanji] Chữ Hán tự : BÔN 奔
 274. [kanji] Chữ Hán tự : NẠI 奈
 275. [kanji] Chữ Hán tự : KỲ 奇
 276. [kanji] Chữ Hán tự : THÁI 太
 277. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẠI 大 (phần 4)
 278. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẠI 大 (phần 3)
 279. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẠI 大 (phần 2)
 280. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẠI 大 (phần 1)
 281. [kanji] Chữ Hán tự : HOÀNH, HÀNH 衡
 282. [kanji] Chữ Hán tự : VỆ 衛
 283. [kanji] Chữ Hán tự : TRIỆT 徹
 284. [kanji] Chữ Hán tự : XUNG 衝
 285. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỨC 徳
 286. [kanji] Chữ Hán tự : TRƯNG 徴
 287. [kanji] Chữ Hán tự : VI 微
 288. [kanji] Chữ Hán tự : PHỤC 復
 289. [kanji] Chữ Hán tự : TUẦN 循
 290. [kanji] Chữ Hán tự : NGỰ 御
 291. [kanji] Chữ Hán tự : NHAI 街
 292. [kanji] Chữ Hán tự : ĐẮC 得
 293. [kanji] Chữ Hán tự : THUẬT 術
 294. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỒ 徒
 295. [kanji] Chữ Hán tự : TỪ 徐
 296. [kanji] Chữ Hán tự : INH, TÒNG 従
 297. [kanji] Chữ Hán tự : LUẬT 律
 298. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÃI 待
 299. [kanji] Chữ Hán tự : HẬU 後 (phần 2)
 300. [kanji] Chữ Hán tự : HẬU 後 (phần 1)
 301. [kanji] Chữ Hán tự : BỈ 彼
 302. [kanji] Chữ Hán tự : CHINH 征
 303. [kanji] Chữ Hán tự : KHINH 径
 304. [kanji] Chữ Hán tự : VÃNG 往
 305. [kanji] Chữ Hán tự : DỊCH 役
 306. [kanji] Chữ Hán tự : ẢNH 影
 307. [kanji] Chữ Hán tự : CHƯƠNG 彰
 308. [kanji] Chữ Hán tự : THÁI, THẢI 彩
 309. [kanji] Chữ Hán tự : HÌNH 形 (phần 2)
 310. [kanji] Chữ Hán tự : HÌNH 形 (phần 1)
 311. [kanji] Chữ Hán tự : VIÊN 園
 312. [kanji] Chữ Hán tự : QUYỀN 圏
 313. [kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 5)
 314. [kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 4)
 315. [kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 3)
 316. [kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 2)
 317. [kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 1)
 318. [kanji] Chữ Hán tự : CỔ 固
 319. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỒ 図
 320. [kanji] Chữ Hán tự : KHỐN 困
 321. [kanji] Chữ Hán tự : VI 囲
 322. [kanji] Chữ Hán tự : ĐOÀN 団
 323. [kanji] Chữ Hán tự : HỒI 回 (phan 2)
 324. [kanji] Chữ Hán tự : HỒI 回 (phan 1)
 325. [kanji] Chữ Hán tự : NHÂN 因
 326. [kanji] Chữ Hán tự : TÙ 囚
 327. [kanji] Chữ Hán tự : TỨ 四
 328. [kanji] Chữ Hán tự : KHÁNH 慶
 329. [kanji] Chữ Hán tự : HỦ 腐
 330. [kanji] Chữ Hán tự : PHẾ 廃
 331. [kanji] Chữ Hán tự : DUNG 庸
 332. [kanji] Chữ Hán tự : THỨ 庶
 333. [kanji] Chữ Hán tự : KHANG 康
 334. [kanji] Chữ Hán tự : ĐƯỜNG 唐
 335. [kanji] Chữ Hán tự : ĐÌNH 庭
 336. [kanji] Chữ Hán tự : TỊCH 席
 337. [kanji] Chữ Hán tự : TỌA 座
 338. [kanji] Chữ Hán tự : KHỐ 庫
 339. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỘ 度 (phần 2)
 340. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỘ 度 (phần 1)
 341. [kanji] Chữ Hán tự : PHỦ 府
 342. [kanji] Chữ Hán tự : ĐIẾM 店
 343. [kanji] Chữ Hán tự : SÀNG 床
 344. [kanji] Chữ Hán tự : TỰ 序
 345. [kanji] Chữ Hán tự : ỨNG 応
 346. [kanji] Chữ Hán tự : SẢNH 庁
 347. [kanji] Chữ Hán tự : QUẢNG 広
 348. [kanji] Chữ Hán tự : SỦNG 寵
 349. [kanji] Chữ Hán tự : HIẾN 憲
 350. [kanji] Chữ Hán tự : LIÊU 寮
 351. [kanji] Chữ Hán tự : MẬT 蜜
 352. [kanji] Chữ Hán tự : NINH 寧
 353. [kanji] Chữ Hán tự : SÁT 察
 354. [kanji] Chữ Hán tự : TẨM 寝
 355. [kanji] Chữ Hán tự : TẮC, TÁI 塞
 356. [kanji] Chữ Hán tự : KHOAN 寛
 357. [kanji] Chữ Hán tự : PHÚ 富
 358. [kanji] Chữ Hán tự : HÀN 寒
 359. [kanji] Chữ Hán tự : MẶT 密
 360. [kanji] Chữ Hán tự : TÚC, TÚ 宿
 361. [kanji] Chữ Hán tự : TỊCH 寂
 362. [kanji] Chữ Hán tự : KÝ 寄
 363. [kanji] Chữ Hán tự : UNG, DONG 容
 364. [kanji] Chữ Hán tự : TỂ 宰
 365. [kanji] Chữ Hán tự : CUNG 宮
 366. [kanji] Chữ Hán tự : HẠI 害
 367. [kanji] Chữ Hán tự : GIA 家 (phần 3)
 368. [kanji] Chữ Hán tự : GIA 家 (phần 2)
 369. [kanji] Chữ Hán tự : GIA 家 (phần 1)
 370. [kanji] Chữ Hán tự : YẾN 宴
 371. [kanji] Chữ Hán tự : ÁN 案
 372. [kanji] Chữ Hán tự : TUYÊN 宣
 373. [kanji] Chữ Hán tự : THẤT 室
 374. [kanji] Chữ Hán tự : KHÁCH 客
 375. [kanji] Chữ Hán tự : BẢO 宝
 376. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 4)
 377. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 3)
 378. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 2)
 379. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 1)
 380. [kanji] Chữ Hán tự : TRỤ 宙
 381. [kanji] Chữ Hán tự : TÔN, TÔNG 宗
 382. [kanji] Chữ Hán tự : THỰC 実 (phần 2)
 383. [kanji] Chữ Hán tự : THỰC 実 (phần 1)
 384. [kanji] Chữ Hán tự : NGHI 宜
 385. [kanji] Chữ Hán tự : QUAN 官
 386. [kanji] Chữ Hán tự : UYỂN, UYÊN 宛
 387. [kanji] Chữ Hán tự : HOÀN 完
 388. [kanji] Chữ Hán tự : TRẠCH 宅
 389. [kanji] Chữ Hán tự : THỦ 守
 390. [kanji] Chữ Hán tự : TỰ 字
 391. [kanji] Chữ Hán tự : VŨ 宇
 392. [kanji] Chữ Hán tự : AN, YÊN 安
 393. [kanji] Chữ Hán tự : TẬT 嫉
 394. [kanji] Chữ Hán tự : HIỀM 嫌
 395. [kanji] Chữ Hán tự : GIÁ 嫁
 396. [kanji] Chữ Hán tự : PHỤ 婦
 397. [kanji] Chữ Hán tự : BÀ 婆
 398. [kanji] Chữ Hán tự : HÔN 婚
 399. [kanji] Chữ Hán tự :NƯƠNG 娘
 400. [kanji] Chữ Hán tự : CƠ 姫
 401. [kanji] Chữ Hán tự : THẦN 娠
 402. [kanji] Chữ Hán tự : TƯ 姿
 403. [kanji] Chữ Hán tự :NHÂN 姻
 404. [kanji] Chữ Hán tự : MUỘI 妹
 405. [kanji] Chữ Hán tự : ĐỐ 妬
 406. [kanji] Chữ Hán tự : RINH, TÁNH 姓
 407. [kanji] Chữ Hán tự : TỶ, TỈ 姉
 408. [kanji] Chữ Hán tự : THỦY 始
 409. [kanji] Chữ Hán tự : THÊ 妻
 410. [kanji] Chữ Hán tự : DIỆU 妙
 411. [kanji] Chữ Hán tự : PHƯƠNG 妨
 412. [kanji] Chữ Hán tự : NHÂM 妊
 413. [kanji] Chữ Hán tự : NHƯ 如
 414. [kanji] Chữ Hán tự: HIẾU, HẢO 好
 415. [kanji] Chữ Hán tự: NÔ 奴
 416. [kanji] Chữ Hán tự: NỮ 女
 417. [kanji] Chữ Hán tự: ĐẠN, ĐÀN 弾
 418. [kanji] Chữ Hán tự: TRƯƠNG 張
 419. [kanji] Chữ Hán tự: CƯỜNG 強 (phần 2)
 420. [kanji] Chữ Hán tự: CƯỜNG 強 (phần 1)
 421. [kanji] Chữ Hán tự: DẪN 引 (phần 4)
 422. [kanji] Chữ Hán tự: DẪN 引 (phần 3)
 423. [kanji] Chữ Hán tự: DẪN 引 (phần 2)
 424. [kanji] Chữ Hán tự: DẪN 引 (phần 1)
 425. [kanji] Chữ Hán tự: CUNG 弓
 426. [kanji] Chữ Hán tự: HÀO 壕
 427. [kanji] Chữ Hán tự: BÍCH 壁
 428. [kanji] Chữ Hán tự: KHẨN 墾
 429. [kanji] Chữ Hán tự: HOẠI 壊
 430. [kanji] Chữ Hán tự: TĂNG 増
 431. [kanji] Chữ Hán tự: THỤC 塾
 432. [kanji] Chữ Hán tự: CẢNH 境
 433. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỒ 塗
 434. [kanji] Chữ Hán tự: KHỐI 塊
 435. [kanji] Chữ Hán tự: DIÊM 塩
 436. [kanji] Chữ Hán tự: BÁO 報 (phần 2)
 437. [kanji] Chữ Hán tự: BÁO 報 (phần 1)
 438. [kanji] Chữ Hán tự: BIÊN 塀
 439. [kanji] Chữ Hán tự: THÁP 塔
 440. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỀ 堤
 441. [kanji] Chữ Hán tự: TRỦNG 塚
 442. [kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 3)
 443. [kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 2)
 444. [kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 1)
 445. [kanji] Chữ Hán tự: KIỆN 堅
 446. [kanji] Chữ Hán tự: HỈ, HI 喜
 447. [kanji] Chữ Hán tự: KHAM 堪
 448. [kanji] Chữ Hán tự: QUẬT 堀
 449. [kanji] Chữ Hán tự: PHỤ 埠
 450. [kanji] Chữ Hán tự: CHẤP 執
 451. [kanji] Chữ Hán tự: CƠ 基
 452. [kanji] Chữ Hán tự: VỰC 域
 453. [kanji] Chữ Hán tự: BỒI 培
 454. [kanji] Chữ Hán tự: AI 埃
 455. [kanji] Chữ Hán tự: MAI 埋
 456. [kanji] Chữ Hán tự: THÀNH 城
 457. [kanji] Chữ Hán tự: HÌNH 型
 458. [kanji] Chữ Hán tự: BÌNH 坪
 459. [kanji] Chữ Hán tự: HẠNH 幸
 460. [kanji] Chữ Hán tự: PHƯỜNG 坊
 461. [kanji] Chữ Hán tự: MẠI 売 (phần 2)
 462. [kanji] Chữ Hán tự: MẠI 売 (phần 1)
 463. [kanji] Chữ Hán tự: THANH 声
 464. [kanji] Chữ Hán tự: CHI 志
 465. [kanji] Chữ Hán tự: PHẢN 坂
 466. [kanji] Chữ Hán tự: KHANH 坑
 467. [kanji] Chữ Hán tự: QUÂN 均
 468. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỊA 地 (phần 3)
 469. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỊA 地 (phần 2)
 470. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỊA 地 (phần 1)
 471. [kanji] Chữ Hán tự: TỰ 寺
 472. [kanji] Chữ Hán tự: TẠI 在
 473. [kanji] Chữ Hán tự: CÁT 吉
 474. [kanji] Chữ Hán tự: KHỨ, KHỦ 去
 475. [kanji] Chữ Hán tự: THỔ 土
 476. [kanji] Chữ Hán tự: giao 嘱
 477. [kanji] Chữ Hán tự: MINH 鳴
 478. [kanji] Chữ Hán tự: HƯ 嘘
 479. [kanji] Chữ Hán tự: KHIẾT 喫
 480. [kanji] Chữ Hán tự: HOÁN 喚
 481. [kanji] Chữ Hán tự: DOANH, DINH 営
 482. [kanji] Chữ Hán tự: DUY 唯
 483. [kanji] Chữ Hán tự: XƯỚNG 唱
 484. [kanji] Chữ Hán tự: KHẢI 啓
 485. [kanji] Chữ Hán tự: TRIẾT 哲
 486. [kanji] Chữ Hán tự: TOA 唆
 487. [kanji] Chữ Hán tự: VIÊN 員 (phần 2)
 488. [kanji] Chữ Hán tự: VIÊN 員 (phần 1)
 489. [kanji] Chữ Hán tự: PHẨM 品 (phần 3)
 490. [kanji] Chữ Hán tự: PHẨM 品 (phần 2)
 491. [kanji] Chữ Hán tự: PHẨM 品 (phần 1)
 492. [kanji] Chữ Hán tự: KHÁI 咳
 493. [kanji] Chữ Hán tự: VỊ 味
 494. [kanji] Chữ Hán tự: HÔ 呼
 495. [kanji] Chữ Hán tự: LỮ, LÃ 呂
 496. [kanji] Chữ Hán tự: NGỐC 呆
 497. [kanji] Chữ Hán tự: TRÌNH 呈
 498. [kanji] Chữ Hán tự: XUY, XÚY 吹
 499. [kanji] Chữ Hán tự: CÁO 告 (phần 2)
 500. [kanji] Chữ Hán tự: CÁO 告 (phần 1)
 501. [kanji] Chữ Hán tự: QUÂN 君
 502. [kanji] Chữ Hán tự: NGÂM 吟
 503. [kanji] Chữ Hán tự: THỔ 吐
 504. [kanji] Chữ Hán tự: ĐIẾU 吊
 505. [kanji] Chữ Hán tự: KHIẾU 叫
 506. [kanji] Chữ Hán tự: HẤP 吸
 507. [kanji] Chữ Hán tự: CẬT 吃
 508. [kanji] Chữ Hán tự: TƯ, TY 司
 509. [kanji] Chữ Hán tự: HIỆU 号
 510. [kanji] Chữ Hán tự: HUYNH 兄
 511. [kanji] Chữ Hán tự: HIỆP 叶
 512. [kanji] Chữ Hán tự: HỮU 右
 513. [kanji] Chữ Hán tự: KHẨU 口 (phan 2)
 514. [kanji] Chữ Hán tự: KHẨU 口 (phan 1)
 515. [kanji] Chữ Hán tự: NHẬP 入 (phan 5)
 516. [kanji] Chữ Hán tự: NHẬP 入 (phan 4)
 517. [kanji] Chữ Hán tự: NHẬP 入 (phan 3)
 518. [kanji] Chữ Hán tự: NHẬP 入 (phan 2)
 519. [kanji] Chữ Hán tự: NHẬP 入 (phan 1)
 520. [kanji] Chữ Hán tự: ĐIỂM 点 (phan 2)
 521. [kanji] Chữ Hán tự: ĐIỂM 点 (phan 1)
 522. [kanji] Chữ Hán tự: TRINH 貞
 523. [kanji] Chữ Hán tự: TRÁC 卓
 524. [kanji] Chữ Hán tự: QUÁI 卦
 525. [kanji] Chữ Hán tự: CHIẾM, CHIÊM 占
 526. [kanji] Chữ Hán tự: TƯỚC 削
 527. [kanji] Chữ Hán tự: KIẾM 剣
 528. [kanji] Chữ Hán tự: HỨA, THẶNG 剰
 529. [kanji] Chữ Hán tự: NGƯNG 凝
 530. [kanji] Chữ Hán tự: VẬT 勿
 531. [kanji] Chữ Hán tự: THƯỢNG 上 (phan 1)
 532. [kanji] Chữ Hán tự: THƯỢNG 上 (phan 2)
 533. [kanji] Chữ Hán tự: THƯỢNG 上 (phan 3)
 534. [kanji] Chữ Hán tự: TUẦN 旬
 535. [kanji] Chữ Hán tự: CÚ 句
 536. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÔNG 凍
 537. [kanji] Chữ Hán tự: CHUẨN 准
 538. [kanji] Chữ Hán tự: NHƯỢC 弱
 539. [kanji] Chữ Hán tự: LÃNH 冷
 540. [kanji] Chữ Hán tự: DÃ 冶
 541. [kanji] Chữ Hán tự: TRIỆU 兆
 542. [kanji] Chữ Hán tự: THỨ 次
 543. [kanji] Chữ Hán tự: MIỄN 免
 544. [kanji] Chữ Hán tự: NHI 児
 545. [kanji] Chữ Hán tự: TIÊN 先 (phan 2)
 546. [kanji] Chữ Hán tự: TIÊN 先
 547. [kanji] Chữ Hán tự: HUNG 兇
 548. [kanji] Chữ Hán tự: QUÂN 軍
 549. [kanji] Chữ Hán tự: QUAN, QUÂN 冠
 550. [kanji] Chữ Hán tự: TẢ 写
 551. [kanji] Chữ Hán tự: NHŨNG 冗
 552. [kanji] Chữ Hán tự: SÁNG 創
 553. [kanji] Chữ Hán tự: CÁT 割
 554. [kanji] Chữ Hán tự: PHÓ 副
 555. [kanji] Chữ Hán tự: PHẪU 剖
 556. [kanji] Chữ Hán tự: BÁC 剥
 557. [kanji] Chữ Hán tự: CHẾ 制 (phần 2)
 558. [kanji] Chữ Hán tự: CHẾ 制 (phần 1)
 559. [kanji] Chữ Hán tự: THÍCH, THỨ 刺
 560. [kanji] Chữ Hán tự: KHẮC 刻
 561. [kanji] Chữ Hán tự: KHOÁN 券
 562. [kanji] Chữ Hán tự: BIỆT 別
 563. [kanji] Chữ Hán tự: PHÁN 判
 564. [kanji] Chữ Hán tự: HÌNH 刑
 565. [kanji] Chữ Hán tự: TRIỆU 召
 566. [kanji] Chữ Hán tự: THIẾT 切 (phần 2)
 567. [kanji] Chữ Hán tự: THIẾT 切 (phần 1)
 568. [kanji] Chữ Hán tự: NGẢI 刈
 569. [kanji] Chữ Hán tự: ĐAO 刀
 570. [kanji] Chữ Hán tự: PHÀM 凡
 571. [kanji] Chữ Hán tự: THẾ 勢
 572. [kanji] Chữ Hán tự: KHUYẾN 勧
 573. [kanji] Chữ Hán tự: CẦN 勤
 574. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỘNG 動 (phần 3)
 575. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỘNG 動 (phần 2)
 576. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỘNG 動
 577. [kanji] Chữ Hán tự: KHÁM 勘
 578. [kanji] Chữ Hán tự: HIẾP 脅
 579. [kanji] Chữ Hán tự: DŨNG 勇
 580. [kanji] Chữ Hán tự: SẮC 勅
 581. [kanji] Chữ Hán tự: HIỆU 効
 582. [kanji] Chữ Hán tự: LAO 労
 583. [kanji] Chữ Hán tự: NỖ 努
 584. [kanji] Chữ Hán tự: TRỢ 助
 585. [kanji] Chữ Hán tự: GIA 加
 586. [kanji] Chữ Hán tự: LỰC 力 (phần 3)
 587. [kanji] Chữ Hán tự: LỰC 力 (phần 2)
 588. [kanji] Chữ Hán tự: LỰC 力 (phần 1)
 589. [kanji] Chữ Hán tự: AO 凹
 590. [kanji] Chữ Hán tự: HUNG 凶
 591. [kanji] Chữ Hán tự: CHU 周
 592. [kanji] Chữ Hán tự: CƯƠNG 岡
 593. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỒNG 同 (phần 2)
 594. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỒNG 同
 595. [kanji] Chữ Hán tự: VIÊN 円
 596. [kanji] Chữ Hán tự: TANG 桑
 597. [kanji] Chữ Hán tự: TỰ 叙
 598. [kanji] Chữ Hán tự: THÚC 叔
 599. [kanji] Chữ Hán tự: THU, THÂU 収
 600. [kanji] Chữ Hán tự: HỮU 友
 601. [kanji] Chữ Hán tự: SONG 双
 602. [kanji] Chữ Hán tự: HỰU 又
 603. [kanji] Chữ Hán tự: NGUYÊN 元
 604. [kanji] Chữ Hán tự: NHỊ 二 (phần 3)
 605. [kanji] Chữ Hán tự: NHỊ 二 (phần 2)
 606. [kanji] Chữ Hán tự: NHỊ 二 (phần 1)
 607. [kanji] Chữ Hán tự: TÁ 卸
 608. [kanji] Chữ Hán tự: KHƯỚC 却
 609. [kanji] Chữ Hán tự: NĂNG 能
 610. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÃI 怠
 611. [kanji] Chữ Hán tự: THAM 参
 612. [kanji] Chữ Hán tự: BIỆN, BIỀN 弁
 613. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÀI 台
 614. [kanji] Chữ Hán tự: NẶC 匿
 615. [kanji] Chữ Hán tự: I, Y 医
 616. [kanji] Chữ Hán tự: TƯỢNG 匠
 617. [kanji] Chữ Hán tự: CỰ 巨
 618. [kanji] Chữ Hán tự: THẤT 匹
 619. [kanji] Chữ Hán tự: KHU 区
 620. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÁI 戴
 621. [kanji] Chữ Hán tự: OÁT, QUẢN 斡
 622. [kanji] Chữ Hán tự: CHUẨN 準
 623. [kanji] Chữ Hán tự: TẢI, TÁI 載
 624. [kanji] Chữ Hán tự: CÁN 幹
 625. [kanji] Chữ Hán tự: BÁC 博
 626. [kanji] Chữ Hán tự: CHÂN 真
 627. [kanji] Chữ Hán tự: SÁCH, TÁC 索
 628. [kanji] Chữ Hán tự: TÀI 裁
 629. [kanji] Chữ Hán tự: CAN, CÀN, KIỀN 乾
 630. [kanji] Chữ Hán tự: CHÂN 真
 631. [kanji] Chữ Hán tự: SÁCH,TÁC 索
 632. [kanji] Chữ Hán tự: NAM 南 (phần 2)
 633. [kanji] Chữ Hán tự: NAM 南
 634. [kanji] Chữ Hán tự: TRỰC 直 (phần 2)
 635. [kanji] Chữ Hán tự: TRỰC 直 (phần 1)
 636. [kanji] Chữ Hán tự: HIỆP 協 (phần 2)
 637. [kanji] Chữ Hán tự: HIỆP 協 (phần 1)
 638. [kanji] Chữ Hán tự: KHẮC 克
 639. [kanji] Chữ Hán tự: HIẾU 孝
 640. [kanji] Chữ Hán tự: CỔ 古
 641. [kanji] Chữ Hán tự: THẬP 十
 642. [kanji] Chữ Hán tự: LỊCH 歴
 643. [kanji] Chữ Hán tự: LỊCH 暦
 644. [kanji] Chữ Hán tự: NGUYÊN 原 (phần 2)
 645. [kanji] Chữ Hán tự: NGUYÊN 原
 646. [kanji] Chữ Hán tự: HẬU 厚
 647. [kanji] Chữ Hán tự: ÁP 圧
 648. [kanji] Chữ Hán tự: ÁCH 厄
 649. [kanji] Chữ Hán tự: PHẢN 反 (phần 2)
 650. [kanji] Chữ Hán tự: PHẢN 反 (phần 1)
 651. [kanji] Chữ Hán tự: LÝ 裏
 652. [kanji] Chữ Hán tự: KHI 棄
 653. [kanji] Chữ Hán tự: TỰU 就
 654. [kanji] Chữ Hán tự: XUẤT 率
 655. [kanji] Chữ Hán tự: : THƯƠNG 商 (Phần 2)
 656. [kanji] Chữ Hán tự: : THƯƠNG 商 (Phần 1)
 657. [kanji] Chữ Hán tự: LUYẾN 恋
 658. [kanji] Chữ Hán tự: SUY 衰
 659. [kanji] Chữ Hán tự: BIẾN 変
 660. [kanji] Chữ Hán tự:ĐẾ 帝
 661. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÌNH 亭
 662. [kanji] Chữ Hán tự: DẠ 夜
 663. [kanji] Chữ Hán tự: TỐT 卒
 664. [kanji] Chữ Hán tự: KINH 京
 665. [kanji] Chữ Hán tự: HƯỞNG 享
 666. [kanji] Chữ Hán tự: DỤC 育
 667. [kanji] Chữ Hán tự: VONG 忘
 668. [kanji] Chữ Hán tự: SUNG 充
 669. [kanji] Chữ Hán tự: GIAO 交 (phần 2)
 670. [kanji] Chữ Hán tự: GIAO 交 (phần 1)
 671. [kanji] Chữ Hán tự: CHỦ 主 (Phần 3)
 672. [kanji] Chữ Hán tự: CHỦ 主 (Phần 2)
 673. [kanji] Chữ Hán tự: CHỦ (Phần 1)
 674. [kanji] Chữ Hán tự: THỊ 市
 675. [kanji] Chữ Hán tự: LỤC 六
 676. [kanji] Chữ Hán tự: VONG 亡
 677. [kanji] Chữ Hán tự: CHI 之
 678. [kanji] Chữ Hán tự: NGHI 疑
 679. [kanji] Chữ Hán tự: KHOẢNH, KHUYNH, KHUỂ 頃
 680. [kanji] Chữ Hán tự: CHỈ 旨
 681. [kanji] Chữ Hán tự: BẮC 北
 682. [kanji] Chữ Hán tự: CHỦY 匕
 683. [kanji] Chữ Hán tự: HƯNG 興
 684. [kanji] Chữ Hán tự: TỪ 慈
 685. [kanji] Chữ Hán tự: PHỔ 普
 686. [kanji] Chữ Hán tự: TÔN 尊
 687. [kanji] Chữ Hán tự: TẰNG 曾
 688. [kanji] Chữ Hán tự: THIỆN 善
 689. [kanji] Chữ Hán tự: BẦN 貧
 690. [kanji] Chữ Hán tự: KIÊM 兼
 691. [kanji] Chữ Hán tự: ÍCH 益
 692. [kanji] Chữ Hán tự: BỒN 盆
 693. [kanji] Chữ Hán tự: TIỀN 前 (phan 2)
 694. [kanji] Chữ Hán tự: TIỀN 前 (phan 1)
 695. [kanji] Chữ Hán tự: TỊNH 並
 696. [kanji] Chữ Hán tự: ĐIỂN 典
 697. [kanji] Chữ Hán tự: KỲ, KÝ, KI 其
 698. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỄ, ĐỆ 弟
 699. [kanji] Chữ Hán tự: NGÔ 呉
 700. [kanji] Chữ Hán tự: CỘNG 共
 701. [kanji] Chữ Hán tự: PHÂN 分 (phần 3)
 702. [kanji] Chữ Hán tự: PHÂN 分 (phần 2)
 703. [kanji] Chữ Hán tự: PHÂN 分 (phần 1)
 704. [kanji] Chữ Hán tự: CÔNG 公 (phần 2)
 705. [kanji] Chữ Hán tự: CÔNG 公 (phần 1)
 706. [kanji] Chữ Hán tự: BÁT 八
 707. [kanji] Chữ Hán tự: ĐỘNG 働
 708. [kanji] Chữ Hán tự: TĂNG 僧
 709. [kanji] Chữ Hán tự: THƯƠNG 傷
 710. [kanji] Chữ Hán tự: THÔI 催
 711. [kanji] Chữ Hán tự: TRÁI 債
 712. [kanji] Chữ Hán tự: KIỆT 傑
 713. [kanji] Chữ Hán tự: KHUYNH 傾
 714. [kanji] Chữ Hán tự: BỊ 備
 715. [kanji] Chữ Hán tự: TẢN 傘
 716. [kanji] Chữ Hán tự: VĨ 偉
 717. [kanji] Chữ Hán tự: THIÊN 偏
 718. [kanji] Chữ Hán tự: TRINH 偵
 719. [kanji] Chữ Hán tự: ĐINH 停
 720. [kanji] Chữ Hán tự: TRẮC 側
 721. [kanji] Chữ Hán tự: KIỆN 健
 722. [kanji] Chữ Hán tự: NGẪU 偶
 723. [kanji] Chữ Hán tự: NGỤY 偽
 724. [kanji] Chữ Hán tự: LUÂN 倫
 725. [kanji] Chữ Hán tự: PHÓNG,PHỎNG 倣
 726. [kanji] Chữ Hán tự: BIỂU 俵
 727. [kanji] Chữ Hán tự: BỘI 倍
 728. [kanji] Chữ Hán tự: BÀI 俳
 729. [kanji] Chữ Hán tự: TRỊ 値
 730. [kanji] Chữ Hán tự: THƯƠNG 倉
 731. [kanji] Chữ Hán tự: TU 修
 732. [kanji] Chữ Hán tự: TÁ 借
 733. [kanji] Chữ Hán tự: HẬU 候
 734. [kanji] Chữ Hán tự: CÁ 個
 735. [kanji] Chữ Hán tự: KIỆM 倹
 736. [kanji] Chữ Hán tự: ĐẢO 倒
 737. [kanji] Chữ Hán tự: BẢO 保 (phần 3)
 738. [kanji] Chữ Hán tự: BẢO 保 (phần 2)
 739. [kanji] Chữ Hán tự: BẢO 保 (phần 1)
 740. [kanji] Chữ Hán tự: TIỆN 便
 741. [kanji] Chữ Hán tự: TỤC 俗
 742. [kanji] Chữ Hán tự: XÂM 侵
 743. [kanji] Chữ Hán tự: XÚC 促
 744. [kanji] Chữ Hán tự: TÍN 信 (phần 2)
 745. [kanji] Chữ Hán tự: TÍN 信 (phần 1)
 746. [kanji] Chữ Hán tự: TUẤN 俊
 747. [kanji] Chữ Hán tự: HẦU 侯
 748. [kanji] Chữ Hán tự: HỆ 係
 749. [kanji] Chữ Hán tự: LỆ 例
 750. [kanji] Chữ Hán tự: MỆNH 命
 751. [kanji] Chữ Hán tự: TÍNH 併
 752. [kanji] Chữ Hán tự: NIỆM 念
 753. [kanji] Chữ Hán tự: XÁ 舎
 754. [kanji] Chữ Hán tự: SỬ,SỨ 使
 755. [kanji] Chữ Hán tự: CUNG 供
 756. [kanji] Chữ Hán tự: GIAI 佳
 757. [kanji] Chữ Hán tự: GIÁ 価 (phần 2)
 758. [kanji] Chữ Hán tự: GIÁ 価 (phần 1)
 759. [kanji] Chữ Hán tự: Ỷ,Y 依
 760. [kanji] Chữ Hán tự: BẠN 伴
 761. [kanji] Chữ Hán tự: BÁ 伯
 762. [kanji] Chữ Hán tự: ĐÊ 低
 763. [kanji] Chữ Hán tự: ĐẢN 但
 764. [kanji] Chữ Hán tự: THỂ 体 (phan 2)
 765. [kanji] Chữ Hán tự: THỂ 体 (phan 1)
 766. [kanji] Chữ Hán tự: THÂN 伸
 767. [kanji] Chữ Hán tự: TRÚ,TRỤ 住
 768. [kanji] Chữ Hán tự: TỰ 似
 769. [kanji] Chữ Hán tự: TỶ,TỨ 伺
 770. [kanji] Chữ Hán tự: NGHIỆP 作 (phan 2)
 771. [kanji] Chữ Hán tự: NGHIỆP 作
 772. [kanji] Chữ Hán tự: TẢ 佐
 773. [kanji] Chữ Hán tự: HÀM 含
 774. [kanji] Chữ Hán tự: HÀ 何
 775. [kanji] Chữ Hán tự: PHỤC 伏
 776. [kanji] Chữ Hán tự: PHẠT 伐
 777. [kanji] Chữ Hán tự: NHIỆM 任
 778. [kanji] Chữ Hán tự: TRUYỀN 伝
 779. [kanji] Chữ Hán tự: TRỌNG 仲
 780. [kanji] Chữ Hán tự: TOÀN 全
 781. [kanji] Chữ Hán tự: HỢP 合 (phần 4)
 782. [kanji] Chữ Hán tự: HỢP 合 (phần 3)
 783. [kanji] Chữ Hán tự: HỢP 合 (phần 2)
 784. [kanji] Chữ Hán tự: HỢP 合
 785. [kanji] Chữ Hán tự: KIỆN 件
 786. [kanji] Chữ Hán tự: NGƯỠNG 仰
 787. [kanji] Chữ Hán tự: HƯU 休
 788. [kanji] Chữ Hán tự: 伎 KỸ
 789. [kanji] Chữ Hán tự: XÍ 企
 790. [kanji] Chữ Hán tự: HỘI 会 (phần 5)
 791. [kanji] Chữ Hán tự: HỘI 会 (phần 4)
 792. [kanji] Chữ Hán tự: HỘI 会 (phần 3)
 793. [kanji] Chữ Hán tự: HỘI 会 (phần 2)
 794. [kanji] Chữ Hán tự: HỘI 会 (phần 1)
 795. [kanji] Chữ Hán tự: GIẢ 仮
 796. [kanji] Chữ Hán tự: Y 伊
 797. [kanji] Chữ Hán tự: PHÓ 付 (phần 3)
 798. [kanji] Chữ Hán tự: PHÓ 付 (phần 2)
 799. [kanji] Chữ Hán tự: PHÓ 付
 800. Chữ Hán tự: ĐẠI 代 (phần 2)
 801. Chữ Hán tự: ĐẠI 代 (phần 1)
 802. Hán tự chữ THA 他
 803. Hán tự chữ TIÊN 仙
 804. Hán tự chữ TỬ,TẾ 仔
 805. Hán tự chữ SĨ 仕
 806. Hán tự chữ DĨ 以
 807. Hán tự chữ PHẬT 仏
 808. Hán tự chữ NHÂN 仁
 809. Hán tự chữ KIM 今
 810. Hán tự chữ GIỚI 介
 811. Hán tự chữ HÓA 化 (phần 2)
 812. Hán tự chữ Nhân HÓA 化 (phần 1)
 813. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 7)
 814. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 6)
 815. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 5)
 816. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 4)
 817. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 3)
 818. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 2)
 819. Hán tự chữ Nhân 人 (phần 1)
 820. Hán tự: Chữ Sự事 (Phần 3)
 821. Hán tự: Chữ Sự事 (Phần 2)
 822. Hán tự: Chữ 事 (Phần 1)
 823. Hán tự: Chữ DỰ 予
 824. Hán tự: Chữ TÀI 才
 825. Hán tự: Chữ LIỄU 了
 826. Hán tự: Chữ NHŨ 乳
 827. Hán tự: Chữ ĐỒN,TRUÂN 屯
 828. Chữ Hán tự : KHẤT,KHÍ 乞
 829. Chữ Hán THẤT 七
 830. Hán tự: Chữ ẤT 乙
 831. Hán tự: Chữ SƯ 師
 832. Hán tự: Chữ CƯƠNG 剛
 833. Hán tự chữ Trung 衷
 834. Hán tự chữ SÚY,SOÁI,SUẤT 帥
 835. Hán tự: Chữ THẬM 甚
 836. Hán tự: Chữ QUẢ 果 (phần 2)
 837. Hán tự: Chữ BIỂU 表
 838. Hán tự: Chữ QUẢ 果 (phần 1)
 839. Chữ Hán tự: CHÂU 州
 840. Hán tự: Chữ HƯỚNG 向
 841. Hán tự: Chữ Khúc 曲
 842. Hán tự: Chữ ẤN 印
 843. Hán tự: Chữ DO 由
 844. Hán tự: Chữ BẢN (Phần 3)
 845. Hán tự: Chữ BẢN (Phần 2)
 846. Hán tự: Chữ BẢN (Phần 1)
 847. Hán tự: Chữ THẾ
 848. Hán tự: Chữ THÂN
 849. Hán tự: Chữ XUẤT (phần 5)
 850. Hán tự: Chữ XUẤT (phần 4)
 851. Hán tự: Chữ XUẤT (phần 3)
 852. Hán tự: Chữ XUẤT (phần 2)
 853. Hán tự: Chữ XUẤT (phần 1)
 854. Hán tự: Chữ SỬ
 855. Hán tự: Chữ SÁCH
 856. Hán tự: Chữ GIÁP
 857. Hán tự: Chữ CỰU
 858. Hán tự: Chữ ƯƠNG
 859. Hán tự: Chữ NỘI (phần 3)
 860. Hán tự: Chữ NỘI (phần 2)
 861. Hán tự: Chữ NỘI (phần 1)
 862. Hán tự: Chữ ĐIỂU,ĐÍCH
 863. Hán tự: Chữ TRUNG (phần 4)
 864. Hán tự: Chữ TRUNG (phần 3)
 865. Hán tự: Chữ TRUNG (phần 2)
 866. Hán tự: Chữ TRUNG (phần 1)
 867. Hán tự chữ NGHIỆP
 868. Hán tự SÁO
 869. Hán tự chữ Đơn
 870. Hán tự chữ VI
 871. [Hán tự Hán Việt]: chữ CẦU
 872. [Hán tự Hán Việt]: chữ BĂNG
 873. [Hán tự Hán Việt]: chữ TẤT
 874. [Hán tự Hán Việt]: chữ BÁN
 875. [Hán tự Hán Việt]: chữ VĨNH,VỊNH
 876. [Hán tự Hán Việt]: chữ NGUYỆN
 877. [Hán tự Hán Việt]: chữ NGHIÊM
 878. [Hán tự Hán Việt]: chữ KỊCH
 879. [Hán tự Hán Việt]: Chữ HI
 880. [Hán tự Hán Việt]: Chữ ĐIỆN
 881. [Hán tự Hán Việt]: Chữ ÁO
 882. [Hán tự Hán Việt]: Chữ ĐIÊU
 883. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TƯỚC
 884. [Hán tự Hán Việt]: Chữ MIỄN
 885. [Hán tự Hán Việt]: Chữ ĐẢO
 886. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TY,TI
 887. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THỪA
 888. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TỈNH
 889. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THUẪN
 890. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TRỌNG, TRÙNG (PHẦN 2)
 891. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TRỌNG, TRÙNG (PHẦN 1)
 892. [Hán tự Hán Việt]: Chữ KHÁN
 893. [Hán tự Hán Việt]: Chữ PHỤNG
 894. [Hán tự Hán Việt]: Chữ ĐÔNG
 895. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THỎ
 896. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THÙY
 897. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THỪA
 898. [Hán tự Hán Việt]: Chữ LOÁT
 899. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NHẠC
 900. [Hán tự Hán Việt]: Chữ LỆ
 901. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NOÃN
 902. [Hán tự Hán Việt]: Chữ LAI
 903. [Hán tự Hán Việt]: Chữ BINH
 904. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THÚC
 905. [Hán tự Hán Việt]: Chữ THỌ
 906. [Hán tự Hán Việt]: Chữ HỆ
 907. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NGÃ
 908. [Hán tự Hán Việt]: Chữ LIỆT
 909. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NIÊN (PHẦN 3)
 910. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NIÊN (PHẦN 2)
 911. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NIÊN (PHẦN 1)
 912. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TRANH
 913. [Hán tự Hán Việt]: Chữ CHU,CHÂU
 914. [Hán tự Hán Việt]: Chữ HẬU
 915. [Hán tự Hán Việt]: Chữ NGUY
 916. [Hán tự Hán Việt]: Chữ TỈNH
 917. [Hán tự Hán Việt]: Chữ VỊ,MÙI
 918. [Hán tự Hán Việt]: Chữ MẠT
 919. [Hán Việt Hán tự] : Chữ Bao
 920. [Hán Việt – Hán tự]: Chữ PHẤT
 921. [Hán tự – Hán Việt]: chữ XÍCH
 922. [Hán tự Hán Việt] : Chữ THẤT
 923. [Hán tự Hán Việt]: Chữ KHÂU,KHƯU
 924. [Hán việt- Hán tự]: Chữ PHẠP
 925. [Hán việt- Hán tự]: Chữ PHU
 926. [Hán việt- Hán tự]: Chữ ĐAN,ĐƠN
 927. [Hán việt- Hán tự]: Chữ THIẾU,THIỂU
 928. [Hán việt- Hán tự]: Chữ NGỌ
 929. [Hán việt- Hán tự]: Chữ TỈNH
 930. [Hán việt- Hán tự]: Chữ THIÊN
 931. [Hán việt- Hán tự]: Chữ TRƯỢNG
 932. [Hán Việt- Hán tự]: Chữ CẬP
 933. [Hán việt – Hán tự ]: Chữ CỬU
 934. [Hán việt- Hán tự]: Chữ HOÀN
 935. [Hán tự Hán việt]:Chữ Cửu
 936. [Từ điển Hán tự] chữ Ác
 937. [Từ điển Việt Nhật] chữ Tầm
 938. [Kanji từ điển] chữ HẠ
 939. [Kanji từ điển] chữ TRÚ
 940. [Từ điển Kanji] chữ Vũ,Võ
 941. [Từ điển Kanji] chữ Hàm
 942. [Từ điển Hán tự] Chữ Họa P3
 943. [Từ điển Hán tự] Chữ Họa P2
 944. [Từ điển Hán tự] Chữ Họa P1
 945. [Từ điển Hán tự] Chữ Phủ
 946. [Hán Việt từ điển] Chữ Tọa
 947. [Hán Việt từ điển] chữ CANH
 948. [Hán Việt từ điển] chữ Á
 949. [Hán Việt từ điển] chữ LƯỠNG
 950. [Hán Việt từ điển] chữ BÁCH
 951. [Âm hán việt] Chữ Tái 再 P2
 952. [Âm hán việt] Chữ Tái 再 P1
 953. [Học Hán tự]: 民 DÂN P3
 954. [Học Hán tự]: 民 DÂN P2
 955. [Học Hán tự]: 民 DÂN P1
 956. [Từ điển tiếng Nhật] 平 BÌNH P3
 957. [Từ điển tiếng Nhật] 平 BÌNH P2
 958. [Từ điển tiếng Nhật] 平 BÌNH P1
 959. [từ điển tiếng Nhật]丙 BÍNH
 960. [Từ điển tiếng Nhật] 正 Chính P3
 961. [Từ điển tiếng Nhật] 正 Chính P2
 962. [Từ điển tiếng Nhật] 正 Chính
 963. [Từ điển Nhật Việt] 可 Khả P2
 964. [Từ điển Nhật Việt] 可 Khả P1
 965. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P10
 966. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P9
 967. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P8
 968. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P7
 969. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P6
 970. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P5
 971. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P4
 972. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P3
 973. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P2
 974. [Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P1
 975. [Từ điển Nhật việt] 天 THIÊN P3
 976. [Từ điển Nhật việt] 天 THIÊN P2
 977. [Từ điển Nhật việt] 天 THIÊN P1
 978. [Từ điển Hán việt] 互 HỖ
 979. [Từ điển Hán việt] 五 NGŨ
 980. [Từ điển Hán việt] 与 DỮ,DỰ
 981. [Từ điển Hán việt] 万 VẠN
 982. [Từ điển Hán việt] 三 TAM
 983. [Từ điển Hán tự] : chữ Hạ P3
 984. [Từ điển Hán tự] : chữ Hạ P2
 985. [Từ điển Hán tự] : chữ Hạ
 986. [Từ điển Hán tự] : chữ Đinh
5271 views