THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU

Thủ tục Hải quan là những việc phải làm của người có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, có phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh hoặc của người được uỷ quyền (gọi tắt là người khai hải quan) theo quy định của Luật Hải quan và các luật khác có liên quan.

Thủ tục Hải quan điện tử được thực hiện theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử và các văn bản liên quan.

Trình tự khai báo Hải quan chung

  • Khai báo trên tờ khai hải quan
  • Nộp, xuất trình chứng từ, hồ sơ kèm theo tờ khai hải quan
  • Xuất trình hàng hoá, phương tiện vận tải để cơ quan hải quan kiểm tra.
  • Thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng đối với hàng hoá XNK (kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, phân tích, giám định hàng hoá…)
  • Nộp thuế, lệ phí và các khoản thu khác
  • Tiếp nhận hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải sau khi thông quan

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau.aspx#HangHoaThuongMai

1330 views