1. Lịch tàu tuần 25 từ 19-06 đến 26-06-2017

2. Lịch tàu tuần 24 từ 12-06 đến 19-06-2017

3. Lịch tàu tuần 23 từ 05/06 đến 12/06/2017

4. Lịch tàu tuần 22 từ 29-05 đến 05-06-2017

5. Lịch tàu tuần 21 từ 22-05 đến 29-05-2017

6. Lịch tàu tuần 20 từ 15-05 đến 22-05-2017

7. Lịch tàu tuần 19 từ 08-05 đến 16-05-2017

8. Lịch tàu tuần 18 từ 03-05 đến 08-05-2017

9. Lịch tàu tuần 17 từ 24-04 đến 01-05-2017

10. Lịch tàu tuần 16 từ 17-04 đến 24-04-2017