Chúc tết bằng tiếng Hàn

설날에 먹는 특별한 음식이 있나요?
[Seollare meongneun teukppyeolhan eumsigi innayo?]
Có món ăn đặc biệt nào trong ngày Tết không?
Từ vựng

• 설 [seol] : Tết

• 날 [nal] : ngày

• 설날 [seollal] : ngày Tết

• ~에 [~e] : vào • 먹~ [meok~] : ăn

• ~는 [~neun] : yếu tố ngữ pháp tạo ra cụm tính từ trong câu

• 특별한 [teukppyeolhan] : đặc biệt

• 음식 [eumsik] : món ăn

• ~이 [~i] : yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ

• 있~ [it~] : có

• ~나요? [~nayo?] : đuôi kết thúc dùng để hỏi

 

1773 views