[Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P7

Xem thêm: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6

満な BẤT MẪN bực bội
法契約 BẤT PHÁP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không hợp pháp
BẤT CHÍNH bất chánh;việc làm bất chính; việc xấu; việc phi pháp;bất chính; xấu; không chính đáng
BẤT ĐỊCH bất địch;sự mạnh dạn; sự dũng cảm; sự táo bạo; sự cả gan;mạnh dạn; dũng cảm; táo bạo; cả gan
恰好 BẤT KHÁP HIẾU,HẢO vụng về
BẤT HẠNH bất hạnh; không may mắn;nạn;nguy khốn;rủi;số đen;sự bất hạnh; sự không may;trắc trở;vô phúc;xấu số
BẤT ĐỊNH bất định
始末 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
合格な BẤT HỢP CÁCH trái cách
可抗力条項 BẤT KHẢ KHÁNG LỰC ĐIỀU HẠNG điều khoản bất khả kháng
利な影響を与える BẤT LỢI ẢNH HƯỞNG DỮ,DỰ gây ảnh hưởng bất lợi
信任案 BẤT TÍN NHIỆM ÁN sự bỏ phiếu bất tín nhiệm
BẤT THÔNG bị tắc (giao thông); sự không thông;sự không nhận được tin tức; sự không thông mạch
規律 BẤT QUY LUẬT không có quy luật; vô kỷ luật
BẤT NĂNG không thể; không có khả năng;sự không có khả năng
BẤT MIÊN không ngủ được
BẤT MẪN bất bình; bất mãn;sự bất bình; sự bất mãn
BẤT PHÁP không có pháp luật; hỗn độn; vô trật tự;phi pháp;sự không có pháp luật; sự hỗn độn; sự vô trật tự;trái phép
機嫌 BẤT CƠ,KY HIỀM không phấn khởi; không vui; dỗi hờn; hờn dỗi;sự không phấn khởi; sự không vui; sự dỗi hờn; sự hờn dỗi
敬虔 BẤT KÍNH KIỀN Sự không tín ngưỡng; sự thiếu tôn kính
思議な BẤT TƯ NGHỊ huyền diệu;kỳ ảo
平等 BẤT BÌNH ĐĂNG không bình đẳng; bất bình đẳng;sự không bình đẳng; sự bất bình đẳng
完全燃焼 BẤT HOÀN TOÀN NHIÊN THIÊU Sự cháy không hoàn toàn
BẤT NHÂM sự vô sinh; tính không sinh sản; sự mất khả năng sinh đẻ
合格 BẤT HỢP CÁCH việc không hợp quy cách; việc không đỗ; sự không đạt
可思議 BẤT KHẢ TƯ NGHỊ Bí mật; sự thần diệu; sự thần bí
BẤT LỢI không lợi; bất lợi;sự không có lợi; sự bất lợi
信任投票 BẤT TÍN NHIỆM ĐẦU PHIẾU Lá phiếu bất tín nhiệm
透明 BẤT THẤU MINH không trong suốt;sự không trong suốt
規則動詞 BẤT QUY TẮC ĐỘNG TỪ Động từ bất quy tắc
BẤT TIÊU sự thiếu khả năng; sự thiếu trình độ;thiếu khả năng; thiếu trình độ
相応 BẤT TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG không thích hợp;sự không thích hợp; sự không phù hợp
2860 views