trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá

Theo phụ luc 1 ban hành kèm theo thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 ,

tại khoản 4.6. quy định :Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này. Chúng tôi hiểu rằng khoản

4.6 trên điều chỉnh cho cả loại hình tạm nhập ( nhập khẩu), Tái xuất ( xuất khẩu )có đúng không ? khi đó phần tiền chênh lệch còn lại được chuyển qua ngân hàng được chấp nhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để thanh khoản tờ khai Hải quan cho doanh nghiệp . điều này cũng phù hợp với khoản b10 điều 16 thông tư số 06/2012/TT-btc ? rất mong được trả lời .

Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1704/BTC-TCHQ ngày 8/2/2014 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Cụ thể:

  1. Bạn đọc hãy căn cứ khoản 4.2 và khoản 4.6 Phụ lục I Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 để thực hiện.
  2. Để xử lý việc thanh khoản, hoàn thuế đối với chứng từ thanh toán hàng tạm nhập – tái xuất của các doanh nghiệp đúng quy định, đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra cụ thể chứng từ thanh toán cho hàng hóa do doanh nghiệp xuất trình, nếu đáp ứng các quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại khoản 4.2 và khoản 4.6 Phụ lục I Thông tư 128/2013/TT-BTC thì thanh khoản, hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 1704/BTC-TCHQ nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86609

1674 views