Tổng cục Hải quan hồi đáp về phân loại bản kẽm in

(HQ Online)- Trước kiến nghị của một số DN hoạt động XNK ngành in về việc không truy thu thuế mặt hàng “tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in”, Tổng cục Hải quan đã trả lời chi tiết về việc phân loại mặt hàng này.

Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK và quy tắc 6 thuộc 6 Quy tắc tổng quát trong phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 có quy định: ” Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mói so sánh được.

Phạm vi của phân nhóm hai gạch không vượt quá phạm vi của phân nhóm một gạch mà nó trực thuộc; và phạm vi của phân nhóm một gạch không vượt quá phạm vi của nhóm mà phân nhóm một gạch trực thuộc.”

Căn cứ nội dung nhóm 37.01 “Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.”

Cụ thể, nhóm 3701.10 – Dùng cho chụp X quang; nhóm 3701.20 – Phim in ngay; nhóm 3701.30 – Tẩm và phim loại khác có một chiều trên 255mm; – Loại khác:”

Bên cạnh đó, tham khảo Chú giải chi tiết HS thì trường hợp mặt hàng là tấm bản kẽm để tạo ảnh, ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, dùng trong công nghiệp in, không dùng cho X-quang, không phải phim in ngay được phân loại như sau:

Loại có một chiều trên 255mm thì thuộc nhóm 37.01, phân nhóm 3701.30, mã số 3701.30.00 “- Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in).

Loại không có chiều nào vượt quá 255mm thuộc nhóm 37.01, phân nhóm  “Loại khác”, mã số 3701.91.10 hoặc mã số 3701.99.10 tùy thuộc vào loại dùng cho ảnh màu (đa màu) hay loại khác.

Hải Nam

 

875 views