Tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại qua hòm thư điện tử

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn khi thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại bằng bản giấy.

Trước đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam phản ánh khó khăn khi thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại bằng bản giấy do phải đi lại giữa Hải quan và doanh nghiệp nên mất nhiều thời gian để thực hiện thủ tục này.

Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại, Tổng cục Hải quan đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cụ thể Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tạo lập, sử dụng hòm thư điện tử ngành Hải quan (tên miền @customs.gov.vn) để tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại bằng giấy theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hòm thư điện tử của chi cục hải quan quản lý tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại phải được công bố tại trụ sở chi cục hải quan, trên trang thông tin điện tử của cục hải quan tỉnh, thành phố và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại bằng hòm thư điện tử đảm bảo nguyên tắc: thông báo cho tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu về việc chi cục hải quan quản lý thực hiện tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại qua hòm thư điện tử của chi cục hải quan kể từ ngày 2/5/2021 và đề nghị tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho chi cục hải quan quản lý thông tin địa chỉ thư điện tử được sử dụng để thực hiện thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại, cũng như nhận phản hồi số tiếp nhận của cơ quan Hải quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có sự thay đổi về địa chỉ thư điện tử thì thông báo lại bằng văn bản cho chi cục hải quan quản lý.

Đồng thời phân công công chức thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử của chi cục để tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại và phản hồi số tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ ngày nhận được thông báo do tổ chức, cá nhân gửi qua thư điện tử.

Trường hợp thực hiện thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức, cá nhân phải thông báo chi chi cục hải quan quản lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan phối hợp, hỗ trợ cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc tạo lập, sử dụng hòm thư điện tử ngành Hải quan để tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, bảo mật thông tin và đăng tải thông tin hòm thư điện tử của các chi cục hải quan quản lý trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.-N.Linh

Trích Báo Hải Quan Việt Nam

https://haiquanonline.com.vn/tiep-nhan-thong-bao-hop-dong-gia-cong-lai-qua-hom-thu-dien-tu-144429.html?fbclid=IwAR1Dah-mpoapgf7029vChr5QM8En4uZuOBYjCdXqD70-6AvpvQl6zGB2qg0

Please contact with us: PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED

Kim Pham – Cell-phone: 0917474043

Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

275 views