Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC: Nhiều điểm mới về phân luồng, khai bổ sung

(HQ Online)- Thời điểm thông báo kết quả phân luồng là một trong những quy định mới tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Hai thời điểm phân luồng

Theo ban soạn thảo, quy định hiện hành không có quy định cụ thể về thời điểm thông báo kết quả phân luồng đến người khai hải quan. Tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 13 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định cụ thể thời điểm thông báo việc kiểm tra hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Bên cạnh đó, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP yêu cầu cơ quan Hải quan “Nâng cấp hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện phân luồng trước khi hàng đến cảng để giải quyết thông quan hoặc giải phóng hàng hóa ngay khi đến cảng”.

Chính vì vậy, trên cơ sở quản lý rủi ro, tập trung vào các đối tượng có rủi ro cao, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan như sau: Thông báo kết quả phân luồng ngay khi đăng ký tờ khai gồm: Hàng hóa XK; hàng hóa của DN ưu tiên; hàng hóa NK để phục vụ hoạt động trực tiếp sản xuất; gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; hàng hóa NK đưa từ khu phi thuế quan vào nội địa; hàng hóa XNK tại chỗ; hàng hóa NK thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Khai bổ sung sửa đổi phù hợp với Luật Hải quan

Về khai sửa đổi, bổ sung, quy định hiện hành tại Điểm a Khoản 4 Luật Hải quan thì người khai hải quan được khai bổ sung trước thời điểm cơ quan Hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; tại Điểm a Khoản 1 Thông tư 38/2015/TT-BTC, mở rộng cho phép người khai hải quan được khai bổ sung sau khi phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ.

Để phù hợp với Luật Hải quan, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tử 38/2015/TT-BTC sửa đổi thời điểm khai bổ sung như sau: Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai cho người khai hải quan. Đồng thời, quy định cụ thể các trường hợp được khai bổ sung trong thông quan và sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Cũng trong vấn đề khai bổ sung hồ sơ hải quan, thông tư mới sẽ cụ thể hóa thủ tục cho từng trường hợp, điểm này mới so với Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, thông tư mới quy định cụ thể thủ tục cho từng trường hợp như sau: Trường hợp có thỏa thuận mua, bán nguyên lô, nguyên tàu và có thỏa thuận về dung sai và cấp độ thương mại; trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng; trường hợp gửi thiếu hàng sau khi tờ khai đã thông quan và một số trường hợp khác.

Cụ thể, đối với trường hợp khi đưa hàng qua khu vực giám sát nhưng có sự sai lệch về số lượng, trọng lượng đối với hàng xá, hàng rời, thông tư mới sửa đổi, bổ sung như sau: Căn cứ Phiếu cân hàng của DN kinh doanh kho bãi, cảng hoặc Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng do người khai hải quan xuất trình, hải quan giám sát kiểm tra và xác nhận. Đối với hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép chỉ xác nhận cho phép lượng hàng tương ứng với giấy phép qua khu vực giám sát; Đối với hàng hóa không thuộc diện phải có giấy phép, có thỏa thuận mua nguyên lô, nguyên tàu và có thỏa thuận về dung sai và cấp độ thương mại, căn cứ chứng từ chứng minh về việc bán nguyên lô, nguyên tàu để xác nhận lượng hàng thực tế sẽ qua khu vực giám sát. Người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung sau 5 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được đưa toàn bộ qua khu vực giám sát.

Cơ quan Hải quan sẽ xác minh hồ sơ khai bổ sung

Đối với trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn việc khai bổ sung đối với từng trường hợp gửi nhầm, gửi thừa hàng: Trường hợp người gửi hàng gửi thừa số lượng hàng hóa theo hợp đồng nhưng không làm thay đổi số lượng mặt hàng và người nhận hàng chấp nhận việc gửi thừa hàng. Trường hợp này người khai hải quan nộp các chứng từ chứng minh theo quy định. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế nếu hàng đang trong địa bàn giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp đưa hàng về bảo quản). Trường hợp hàng hóa đã đưa qua khu vực giám sát thì người khai hải quan phải có văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

Cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận khi kết quả kiểm tra thực tế hoặc hồ sơ phù hợp; trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp sẽ thực hiện xác minh trong nước tối đa 10 ngày làm việc và có phương án xử lý tiếp.

Đối với trường hợp người gửi hàng gửi thừa chủng loại hàng hóa so với hợp đồng (làm thay đổi số lượng mặt hàng) và người nhận hàng chấp nhận việc gửi thừa hàng thì người khai hải quan nộp các chứng từ chứng minh theo quy định. Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra như trên, nếu kết quả xác minh trong nước không đủ cơ sở để xác định tính phù hợp của hồ sơ khai bổ sung thì gửi thông tin để Tổng cục Hải quan xác minh ở nước ngoài trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xác minh trong nước. Trường hợp phức tạp được gia hạn tối đa hai lần, mỗi lần không quá 15 ngày.

Đối với trường hợp gửi nhầm toàn bộ hàng hóa (từ hàng hóa này thành hàng hóa khác) thì người khai hải quan nộp các chứng từ chứng minh theo quy định. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế nếu hàng đang trong địa bàn giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp đưa hàng về bảo quản); trường hợp hàng hóa đã đưa qua khu vực giám sát thì người khai hải quan phải có văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định. Kết quả kiểm tra thực tế phù hợp hoặc hồ sơ phù hợp, cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận; kết quả kiểm tra không phù hợp, cơ quan Hai quan sẽ xác minh ở nước ngoài trong thời gian tối đa 90 ngày làm việc; được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 90 ngày. Khi có kết quả, cơ quan Hải quan sẽ xử lý tiếp.

Đối với khai bổ sung sau thông quan trong trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa đưa hoặc đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC bổ sung quy định như sau: Người khai hải quan nộp các chứng từ chứng minh theo quy định, trong đó có kết quả giám định về số lượng hàng NK thực tế. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế nếu hàng đang trong địa bàn giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp đưa hàng về bảo quản); kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ. Kết quả kiểm tra thực tế phù hợp hoặc hồ sơ phù hợp thì chấp thuận; kết quả kiểm tra không phù hợp thì thực hiện xác minh ở trong nước trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc. Nếu xác định hồ sơ khai bổ sung không đúng thì xử lý theo quy định.

Ngọc Linh ( Theo nguồn báo hải quan)
641 views