Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC: Bổ sung quy định liên quan đến hàng vận chuyển độc lập

(HQ Online)- Các quy định liên quan đến hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; niêm phong hải quan; khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập; hủy tờ khai vận chuyển độc lập đã được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Công chức Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Thu Hòa.

Quy định rõ về hàng hóa vận chuyển độc lập

Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định chung các trường hợp hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, theo ban soạn thảo, để phân biệt rõ ràng, cụ thể đối với hàng hóa vận chuyển theo hình thức vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp, hàng hóa không làm thủ tục theo hai hình thức trên; đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 43, 44 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư mới quy định cụ thể như sau:

Đối với hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định rõ từng loại hàng hóa vận chuyển độc lập gồm: Hàng quá cảnh, hàng trung chuyển (trừ hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không và được đưa ra từ chính cảng hàng không đó, hàng hóa trung chuyển được đưa ra nước ngoài từ chính cảng biển đó); hàng hóa chuyển cửa khẩu. Về hàng hóa chuyển cửa khẩu ngoài quy định hiện hành bổ sung thêm các trường hợp: Hàng hóa XK đã thông quan hoặc giải phóng hàng được vận chuyển từ địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK tập trung, địa điểm hàng chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, hàng hóa XK thực hiện thủ tục vận chuyển độc lập đã xác nhận chuyển đến đích sau đó thay đổi cửa khẩu xuất; Hàng hóa XK đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ CFS, kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính; Hàng NK vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính.

Đối với hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp, ngoài quy định hiện hành bổ sung thêm các trường hợp: Hàng hóa XK đã đăng kí tờ khai tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính; Hàng hóa XK từ khu phi thuế quan (trừ kho ngoại quan) đến các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính; Hàng hóa NK đã đăng ký tờ khai tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, chi cục quản lý khu phi thuế quan, chi cục quản lý cửa hàng miễn thuế được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính, cửa hàng miễn thuế.

Bổ sung trường hợp niêm phong và không niêm phong hải quan

Vấn đề niêm phong hải quan cũng được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại Điều 43, 44 Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Theo đó, ngoài các trường hợp phải niêm phong hải quan tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC bổ sung 4 trường hợp: Hàng hóa XK phải kiểm tra thực tế được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tập trung hoặc kho hàng không kéo dài đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính;

Hàng hóa XK đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ kho CFS, kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát nhanh, địa điểm hàng bưu chính;

Hàng hóa NK được vận chuyển từ kho CFS, cảng cạn, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung để kiểm tra thực tế hàng hóa, để lấy mẫu hàng hóa;

Hàng hóa không phải niêm phong nhưng đóng ghép chung container với hàng hóa phải niêm phong; hàng hóa buộc tái xuất vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất.

Về các trường hợp không phải niêm phong hải quan, ngoài các trường hợp quy định hiện hành, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC bổ sung các trường hợp sau: Hàng hóa từ nước ngoài vận chuyển từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng nhưng không dỡ hàng xuống cảng biển, cảng hàng không tại Việt Nam; Hàng hóa XK vận chuyển bằng container từ cảng này đến cảng khác được dỡ xuống phương tiện vận tải đường thủy hoặc để trên tàu xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp để vận chuyển đến cửa khẩu xuất nếu còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển.

Tuy nhiên, để tránh nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, Thông tư quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong từng thời kỳ, quyết định việc niêm phong hải quan đối với trường hợp không phải niêm phong hải quan.

Về khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập, Thông tư 38/2015/T-BTC quy định việc khai bổ sung vận chuyển độc lập nhưng chưa quy định cụ thể các trường hợp được khai bổ sung, các chỉ tiêu thông tin được khai bổ sung. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định cụ thể về các trường hợp người khai hải quan được khai bổ sung, các chỉ tiêu thông tin được khai bổ sung. Quy định cụ thể về thủ tục khai bổ sung, trách nhiệm của người khai hải quan, trách nhiệm của chi cục hải quan nơi vận chuyển đi, đến. Đồng thời Thông tư cũng quy định khai bổ sung đối với bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển.

Vấn đề hủy tờ khai vận chuyển độc lập cũng được quy định cụ thể hơn, do Thông tư hiện hành quy định việc hủy tờ khai vận chuyển độc lập nhưng chưa quy định đối tượng được hủy tờ khai vận chuyển độc lập. Để khắc phục vấn đề này, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định cụ thể về các trường hợp người khai hải quan được hủy tờ khai vận chuyển độc lập; quy định cụ thể về thủ tục hủy tờ khai, trách nhiệm của người khai hải quan, trách nhiệm của chi cục hải quan nơi vận chuyển đi, đến; đồng thời quy định hủy bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập, Thông tư mới bổ sung thêm quy định về hồ sơ phải có Bản kê chi tiết hàng hóa. Quy định việc kiểm tra đối với hàng hóa XK, NK chứa trong container xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp được vận chuyển bằng đường thủy nội địa. Đối với hàng hóa quá cảnh bằng đường hàng không và đưa ra từ chính cảng hàng không đó và trường hợp hàng hóa đưa vào cảng trung chuyển và đưa ra nước ngoài từ chính cảng trung chuyển dó thì thực hiện trên bản kê hàng hóa, không thực hiện khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập.

 

Ngọc Linh (theo  nguồn báo hải quan)

 

683 views