1. TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN (08/2016)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & amp; Thương […]

2. TUYỂN NHÂN VIÊN SALES (THÁNG 08/2016)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. Lĩnh […]

3. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – 12/7/2016

Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. Lĩnh vực hoạt động […]

4. Thông tin tuyển dụng

Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. Lĩnh vực hoạt động […]

5. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 20-10-2015 (vi tri 2)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. […]

6. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 20-10-2015

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. […]

7. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 16-09-2015 ( vị trí 1)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & Thương Mại. […]

8. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 16-03-2015 ( vị trí 2)

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & […]

9. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 16-03-2015 ( vị trí 1)

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Giới thiệu doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế và nội địa cho các loại hình XNK tại chỗ; XNK Ủy Thác; XNK Đầu Tư & […]