thanh toán theo hình thức bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi Quý cơ quan. Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoạt động theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Công ty ký hợp đồng mua bán với công ty mẹ tại Nhật và thanh toán theo hình thức bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa nhập khẩu. Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm nhập khẩu (không được ân hạn 275 ngày). Để xử lý việc thanh khoản, hoàn thuế, theo quy định tại điểm a.5 khoản 1 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, chúng tôi không phải xuất trình chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Vậy đối với hàng hóa xuất khẩu, chúng tôi có phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng không trong trường hợp hình thức thanh toán theo hợp đồng giữa chúng tôi và nhà cung cấp nước ngoài là bù trừ công nợ? Trân trọng.
Trả lời:
-       Theo quy định tại điểm a.5 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hoáng xuất khẩu ra nước ngoài gồm có: Chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (đối với trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày), Chứng từ thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu: nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp lô hàng thanh toán nhiều lần thì nộp thêm 01 bản chính bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

–       Theo quy định tại điểm 4.6 phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 128 thì: ” Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này”.

Trường hợp độc giả nêu phải xuất trình chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, việc thanh toán bù trừ công nợ đề nghị nghiên cứu quy định trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể

Văn bản liên quan: 128/2013/TT-BTC

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=87679

5985 views