Tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in chịu thuế NK 6%

(HQ Online)- Mặt hàng tấm bản kẽm để tạo ảnh, ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, có một chiều trên 255mm thì thuộc nhóm 37.01, phân nhóm 3701.30, mã số 3701.30.00 ” – Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in) có thuế suất thuế NK 6%.

Ảnh minh họa.

Đây là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty cổ phần Địa Sinh về kết quả phân loại mặt hàng “tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in”.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK và quy tắc 6 thuộc 6 Quy tắc tổng quát trong phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 có quy định: ” Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mói so sánh được.

Phạm vi của phân nhóm hai gạch không vượt quá phạm vi của phân nhóm một gạch mà nó trực thuộc; và phạm vi của phân nhóm một gạch không vượt quá phạm vi của nhóm mà phân nhóm một gạch trực thuộc.”

Căn cứ nội dung nhóm 37.01 “Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.”

Cụ thể, nhóm 3701.10 – Dùng cho chụp X quang; nhóm 3701.20 – Phim in ngay; nhóm 3701.30 – Tẩm và phim loại khác có một chiều trên 255mm; – Loại khác:”

Theo đó, mặt hàng tấm bản kẽm để tạo ảnh, ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, có một chiều trên 255mm thì thuộc nhóm 37.01, phân nhóm 3701.30, mã số 3701.30.00 ” – Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in).

Tổng cục Hải quan cho biết, với những quy định nêu trên thì việc phân loại mặt hàng của Công ty vào mã số 3701.30.00 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hải Nam

 

884 views