Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 15/6/2015)

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2015 (từ 01/6 đến 15/6) đạt 14,47 tỷ USD, tăng 1% so với  nửa cuối tháng 5/2015.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 144,34 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 16,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2015 thâm hụt 635 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/6/2015 thâm hụt 3,66 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2015 đạt gần 6,92 tỷ USD, giảm 6,4% so nửa cuối tháng 5/2015. Tính đến hết ngày 15/6/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 70,34 tỷ USD, tăng 8,8% (tương ứng tăng 5,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 5/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2015 giảm chủ yếu do giảm một số mặt hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện (giảm 260 triệu USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (giảm 50 triệu USD); hàng thủy sản (giảm 45 triệu USD); dầu thô (giảm 42 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 38 triệu USD), sắt thép các loại (giảm hơn 31 triệu USD)…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/6/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/06/2015

(Triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2014
Kim ngạch tăng/giảm

 (Triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ 70 343 5 694 8,8
Trong đó: Doanh nghiệp FDI 47 673 7 991 20,1
Điện thoại các loại và linh kiện 13 255 -260 -16,9
Hàng dệt, may 9 168 77 8,2
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6 673 -21 -3,1
Giày dép các loại 5 285 -7 -1,1
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 3 450 -50 -13,9
Gỗ và sản phẩm gỗ 2 870 -38 -12,6
Hàng thủy sản 2 700 -45 -14,5
Phương tiện vận tải và phụ tùng 2 446 39 19,4
Dầu thô 1 913 -42 -19,3
Máy ảnh , máy quay phim và linh kiện 1 417 -3 -1,9

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,72 tỷ USD, giảm 7,2% so với nửa cuối tháng 5/2015 và chiếm 68,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2015 đạt 7,55 tỷ USD, tăng 8,9% so với nửa cuối tháng 5/2015. Tính đến hết ngày 15/6/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 74 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 6/2015 tăng so với nửa cuối tháng 5/2015 chủ yếu do tăng ở một số mặt hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 306 triệu USD; sắt thép các loại tăng 135 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 53 triệu USD; phế liệu sắt thép tăng 32 triệu USD…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/6/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/6/2015

(Triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2014
Kim ngạch tăng/giảm

 (Triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ 74 001 11 102 17,7
Trong đó: Doanh nghiệp FDI 44 273 8 805 24,8
Máy móc, thiết bị, d.cụ, phụ tùng khác 12 870 3 562 38,3
Máy vi tính, SP điện tử và linh kiện 10 301 2 798 37,3
Điện thoại các loại và linh kiện 4 778 1 113 30,4
Vải các loại 4 536 393 9,5
Sắt thép các loại 3 392 277 8,9
Xăng dầu các loại 2 696 -1 119 -29,3
Chất dẻo nguyên liệu 2 585 -138 -5,1
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 2 307 241 11,7
Sản phẩm từ sắt thép 1 925 651 51,1
Kim loại thường khác 1 650 167 11,3

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2015 đạt 4,34 tỷ USD, tăng 6,9% so với nửa cuối tháng 5/2015 và chiếm 57% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

http://www.customs.gov.vn/

1632 views