Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tháng 1-4/2015

AsemconnectVietnam – Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015 giảm nhẹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1.8 tỷ USD (so với cùng kỳ năm 2014 là trên 2 tỷ USD), trong đó Việt Nam chiếm khoảng 11% thị phần.

Nhập khẩu theo giá trị

1000 USD, %

Nước  xuất khẩu 1-4/2014 Thị phần 1-4/2015 Thị phần
Thái Lan 241,350 12 244,400 13
Indonesia 457,017 22 417,413 23
Ấn Độ 369,262 18 363,289 20
Việt Nam 328,163 16 196,086 11
Ecuador 310,379 15 233,749 13
Mexico 76,230 4 119,492 7
Trung Quốc 98,755 5 60,126 3
Khác 212,388 10 197,595 11
Tổng 2,093,545 1,832,149

Nhập khẩu theo khối lượng

1000 pounds, %

Nước  xuất khẩu 1-4/2014 Thị phần 1-4/2015 Thị phần
Thái Lan 39,794 11 47,993 12
Indonesia 72,151 20 87,351 22
Ecuador 63,378 17 65,930 17
Ấn Độ 59,776 16 77,107 19
Việt Nam 49,334 14 35,742 9
Trung Quốc 24,091 7 18,952 5
Mexico 9,194 3 17,146 4
Khác 47,018 13 47,902 12
Tổng 364,738 398,123

Tổng hợp
Nguồn: http://vietnamexport.com

1738 views