Ngữ pháp tiếng Hàn: Câu nghi vấn ‘-아(어/여)요?’

Câu nghi vấn ‘-아(어/여)요?’

Rất đơn giản khi chúng ta muốn đặt câu hỏi Yes/No

thì chúng ta chỉ cần thêm dấu?

trong văn viết và lên giọng ở cuối câu trong văn nói.

Với câu hỏi có nghi vấn từ chỉ cần thêm các nghi vấn từ phù hợp.

Ví dụ ‘어디(ở đâu) hoặc ‘뭐/무엇(cái gì)`.

– 의자가 책상 옆에 있어요.

Cái ghế bên cạnh cái bàn.

– 의자가 책상 옆에 있어요?

Cái ghế bên cạnh cái bàn phải không?

– 의자가 어디에 있어요? Cái ghế đâu?

– 이것은 맥주예요. Đây là bia.

– 이것은 맥주예요? Đây là bia à?

– 이게 뭐예요? Đây là cái gì?

4370 views