Ngày ghi trên hóa đơn xuất khẩu

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương III, điều 16, khoản 2, điểm a:”Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.” Thực tế tại công ty chúng tôi, ngày ghi trên hóa đơn xuất khẩu thường trước ngày hoàn tất thủ tục kê khai hải quan (ví du: ngày hóa đơn là 27/06/2014, ngày hoàn tất thủ tục khải hải quan là 01/07/2014). Vậy xin hỏi, khi kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ kê khai là tờ hóa đơn xuất khẩu hay tờ khai hải quan? Nếu kê khai theo tờ khai hải quan thi trường hợp trên tờ khai hải quan không xác định được ngày hoàn tất thủ tục hải quan (do Hải quan quên đóng mộc ngày) thì căn cứ khai thuế theo ngày nào? Xin được hướng dẫn khi kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với với ví dụ cụ thể nêu trên?
Trả lời:
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời như sau:

Về nội dung liên quan vướng mắc khi kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tuy nhiên trên tờ khai hải quan không xác định được ngày hoàn tất thủ tục hải quan (do Hải quan quên đóng mộc ngày) thì đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi giải quyết thủ tục để được xem xét, đóng lại dấu theo thẩm quyền.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=139539

2681 views