Lĩnh vực tạm nhập tái xuất

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất và hưởng lãi từ số tiền chênh lệch giữa hợp đồng nhập và xuất. Thực chất là làm dịch vụ. Sau khi thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực và thay thế thông tư số 194/2010/TT-BTC. Xin Bộ Tài Chính cho tôi hỏi đối với mặt hàng tạm nhập tái xuất thì chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế còn được thay thế bằng chứgn từ thanh toán tiền hoa hồng(tiền dịch vụ) cho doanh nghiệp Việt Nam ko ? Xin cảm ơn !.
Trả lời:
Theo quy định tại Phụ lục I thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì chứng từ thanh toán hàng tạm nhập tái xuất là chứng từ thanh toán tiền hoa hông không được chấp nhận là chứng từ hợp lệ trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế hàng tạm nhập tái xuất.

Dó đó, đề nghị bạn đọc nghiên cứu, tham khảo các quy định tại Phụ lục I Thông tư 128/2013/TT-BTC để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86212

1919 views