Kiểm tra hàng Xuất khẩu

Bạn Hùng ở H hỏi:
Công ty chúng tôi ở Hà Nội, xuất khẩu hàng qua cảng Hải Phòng. Kính đề nghị Bộ Tài Chính cho chúng tôi hỏi chúng tôi có thể mở TK ở Hà Nội và kiểm tra hàng ở Hải Phòng (cảng xuất)? hay bắt buộc fải chở hàng về Hà Nội? Xin cảm ơn!
Trả lời:

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Ngày 13/8/2013 Bộ Tài chính có công văn số 10645/BTC-TCHQ chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh thành phố, theo đó thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị đình 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; về chính sách thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý Thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; các Luật thuế khác liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công văn này thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập, tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ văn bản trên, liên hệ với Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=74417

2229 views