Không có cơ sở để xử lý không thu thuế GTGT đối với tượng phật nhập khẩu

(HQ Online) – Theo các quy định hiện hành thì hiện tại không có cơ sở pháp lý để xử lý không thu thuế GTGT đối với 2 pho tượng phật NK từ Thái Lan về cho chùa Vĩnh Nghiêm.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) nhận được văn bản số 36/HĐTS-VP1 ngày 22/2/2021 của Hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam đề nghị miễn thuế GTGT đối với 2 pho tượng phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm NK từ Thái Lan về Việt Nam.

Về việc này, theo Tổng cục Hải quan Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.Cũng tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13 quy định 26 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không có quy định hàng hóa NK là hạng mục công đức phục vụ việc thờ tự trong công trình tôn giáo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do vậy, theo Tổng cục Hải quan, hiện không có cơ sở pháp lý để xử lý không thu thuế GTGT đối với 2 pho tượng phật ngọc NK từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan online 17:53 | 13/03/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/khong-co-co-so-de-xu-ly-khong-thu-thue-gtgt-doi-voi-tuong-phat-nhap-khau-142467.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

228 views