Kết nối thủ tục xuất nhập khẩu chất phóng xạ qua Cơ chế một cửa

(HQ Online)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuẩn bị kết nối 2 thủ tục hành chính mới qua Cơ chế một cửa quốc gia, tập trung vào việc quản lý về bức xạ đối với chất phóng xạ.

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện kế hoạch của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, năm 2018, đơn vị này phải kết nối thêm 5 thủ tục hành chính lên Cơ chế một cửa quốc gia, gồm: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với xuất khẩu chất phóng xạ; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với nhập chất phóng xạ; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị chỉ kết nối 2 thủ tục là Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với xuất khẩu chất phóng xạ; và Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với nhập khẩu chất phóng xạ.

Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai 4 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia liên quan đến lĩnh vực đo lường chất lượng. Tổng số hồ sơ được giải quyết là 354 bộ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, quá trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, đơn vị nhận được sự phối hợp tích cực của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Đồng thời việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thái Bình  ( Theo nguon bao Hai Quan )

 

1101 views