Kê khai lại mã số hàng hoá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ vào từng trường hợp cụ thể

(HQ Online) – Theo cơ quan Hải quan, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể. Theo đó, đối với việc kê khai lại mã số hàng hoá do các DN thực hiện cũng có thể bị xử phạt và không bị xử phạt tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

3759-img-0192-crop

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Trước thắc mắc liên quan đến mức phạt hành chính đối với DN chế xuất khi kê khai lại mã số hàng hóa của Công ty TNHH Molex Việt Nam, theo Tổng cục Hải quan, việc kê khai lại mã số hàng hóa của DN có thể xem xét đối với từng trường hợp cụ thể.

Trong đó, các trường hợp xem xét không xử phạt vi phạm hành chính khi khai sung mã số hàng hóa gồm: Trường hợp được khai bổ sung mã số hàng hóa trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối với trường hợp được khai bổ sung mã số hàng hóa quá thời hạn đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan không quy định hành vi, chế tài xử phạt đối với trường hợp này.

Trong trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan quá thời hạn thì có thể xem xét xử phạt khi khai bổ sung mã số hàng hóa gồm: Trường hợp khai bổ sung mã số hàng hóa đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế thì xem xét xử phạt theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 9, Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Trường hợp khai bổ sung mã số hàng hóa đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đã quyết toán mà nguyên nhân do ban đầu đã khai sai làm tăng số tiền thuế được miễn thì xem xét xử phạt về khai thuế quy định tại Điều 9 hoặc Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Về nội dung xử phạt vi phạm hành chính một lần và áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”, Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ các quy định tại Khoản 6 Điều 2, diểm d khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính để nghiên cứu và thực hiện.

 

Nụ Bùi ( Theo nguồn báo hải quan online  17:52 | 13/03/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/ke-khai-lai-ma-so-hang-hoa-co-the-bi-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tuy-vao-tung-truong-hop-cu-the-142465.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

219 views