Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ

(HQ Online)- Trường hợp DN chế xuất không nằm trong khu chế xuất (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) nhưng đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK thì được hưởng chính sách thuế ưu đãi như khu phi thuế quan.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xử lý vướng mắc xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ. 

Hướng dẫn về xử lý thuế đối với DN chế xuất nằm ngoài khu chế xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, theo các quy định pháp luật có liên quan tại Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Nghị định 82/2018/NĐ-CP thì:

Trường hợp DN chế xuất không nằm trong khu chế xuất (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) nhưng đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì được hưởng chính sách thuế ưu đãi như khu phi thuế quan (trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu).

Trường hợp DN nội địa xuất bán hàng hóa cho DN chế xuất không nằm trong khu chế xuất nhưng đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì được áp dụng chính sách thuế như khu phi thuế quan.

Trường hợp DN đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm cho DN chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) theo thủ tục XNK tại chỗ thì được hoàn thuế NK đã nộp.

Trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm cho DN chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) theo thủ tục XNK tại chỗ thì được miễn thuế NK.

Các DN chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) không nằm trong khu chế xuất thực hiện mua bán hàng hóa với nhau thì không thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo đó, cơ quan Hải quan căn cứ vào nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan, đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để xác định có hay không là DN chế xuất làm cơ sở xác định đối tượng được hưởng chính sách thuế của khu phi thuế quan.

DN tự khai, tự nộp các tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện DN khai báo sai thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với trường hợp NK hàng hóa theo loại hình sản xuất XK sau đó XK sản phẩm theo loại hình XNK tại chỗ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, từ ngày 1/9/2016, trường hợp DN NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa XK sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho DN khác tại Việt Nam (XK sản phẩm theo loại hình XK tại chỗ) thì không được miễn thuế theo quy định.

Trường hợp DN đã được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình sản xuất XK nhưng sau đó XK sản phẩm theo loại hình XNK tại chỗ thì cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế thực hiện theo quy định tại Chương II Luật Thuế XK, thuế NK.

Thu Trang  ( Theo nguồn báo hải quan)

 

823 views