Hướng dẫn phân loại mặt hàng dung dịch trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng lớn hơn 50%

(HQ Online) – Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng được xác định là dung dịch poly (isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu có lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch, phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

Tại Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC đã quy định rõ.
0631-10-4719-2018-04-17-14-28-img-1653

Công chức Chi cục Kiểm định hải quan 6 đang kiểm tra, phân tích mẫu hàng hóa do DN gửi về. Ảnh: H.Nụ

 

Theo đó, mặt hàng được xác định là dung dịch poly (isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu có lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch, phù hợp phân loại vào nhóm 32.08, phân nhóm 3208.20, mã số 3208.20.90.

Cũng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XNK được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Đối chiếu với các quy đinh hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, tại các Thông báo kết quả phân loại số 11681/TB-TCHQ ngày 25/9/2014; 5410/TB-TCHQ ngày 15/6/2015 và 8928/TB-TCHQ ngày 16/9/2016 đối với mặt hàng có kết quả phân tích là “dung dịch poly (isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu có lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch” không được tiếp tục sử dụng để khai báo cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân loại mặt hàng dung dịch poly (isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu có lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch theo đúng hướng dẫn.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan online 16:09 | 12/03/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-phan-loai-mat-hang-dung-dich-trong-dung-moi-huu-co-de-bay-hoi-ham-luong-lon-hon-50-142437.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

250 views