Hướng dẫn miễn thuế theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK

(HQ Online)- Để thực hiện thống nhất những quy định mới, quan trọng của Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 từ ngày 1-9-2016, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai các quy định của Luật này.

Hồ sơ và thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK thực hiện như quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, việc miễn thuế đối với hàng hóa XK để gia công, Bộ Tài chính hướng dẫn: hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành phẩm trở lên thì không được miễn thuế XK.

Theo đó, người nộp thuế tự kê khai, tự xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành phẩm trước khi làm thủ tục hải quan XK hàng hóa để làm cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định.

Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016.

Đối với việc miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK, Bộ Tài chính hướng dẫn: nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK bao gồm:

Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm XK), linh kiện bán thành phẩm NK trực tiếp cấu thành sản phẩm XJ hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa XK nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn, đóng gói hàng hóa XK lắp ráp vào sản phẩm XK hoặc đóng gói chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm XK;

Linh kiện, phụ tùng NK để bảo hành cho sản phẩm XK;

Hàng hóa NK không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉ dùng làm hàng mẫu.

Hồ sơ và thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK thực hiện như quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa TN-TX hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, hàng chuyên phục vụ trực tiếp cho giáo dục;hàng phục vụ hoạt động in đúc tiền; hàng hóa có giá trị tối thiểu….

T.Trang
1273 views