Hồ sơ hải quan có hợp đồng, invoice, packing list

Theo thông tư 128/2013/TT-BTC, hồ sơ hải quan có hợp đồng, invoice, packing list (bản chụp). Công ty tôi chuẩn bị hồ sơ theo thông tư: ký, đóng dấu, sao y bản chính các chứng từ trên. Hải quan Hải Phòng không chấp nhận, yêu cầu chỉ được ký, đóng dấu (không chấp nhận ‘sao y bản chính’). Kính mong Bộ tài chính giải đáp giúp tôi, Hải quan căn cứ vào quy định pháp luật nào để không chấp nhận bộ hồ sơ của chúng tôi
Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì Người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ thanh khoản … Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn văn bản”.

Như vậy, việc doanh nghiệp ký, đóng dấu, sao y bản chính trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86196

3396 views