Hàng không nhằm mục đích thương mại dưới 1 triệu đồng sẽ miễn thuế

(HQ Online)- Đó là quy định mới tại dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

Trường hợp trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 1 trăm nghìn đồng cũng sẽ được miễn thuế. Ảnh: T.Trang.

Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật cho biết hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản 10 Điều 16 dự thảo Luật thuế XK, thuế NK (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

Đồng thời, theo thông lệ quốc tế, cam kết TPP về việc miễn thuế NK đối với hàng mẫu giá trị nhỏ và ấn phẩm quảng cáo, dự thảo Nghị định đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo.

Quy định cụ thể về nội dung này, tại khoản 3 Điều 12 dự thảo Nghị định quy định: Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế XK, NK trong các trường hợp sau: Hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu: Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân Việt Nam gửi cho cá nhân nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1 triệu đồng. Trường hợp trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 1 trăm nghìn đồng.

Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân Việt Nam gửi cho tổ chức nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức Việt Nam có trị giá không vượt quá 30 triệu đồng.

Hàng hóa là hàng mẫu quy định tại điểm a, điểm b khoản này không thuộc danh mục mặt hàng cấm NK, cấm XK, tạm ngừng XK, tạm ngừng NK.

Riêng đối với ấn phẩm quảng cáo bao gồm: tờ rơi, catalogue thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng cáo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK với điều kiện mỗi lô hàng chỉ gồm 1 bản ấn phẩm. Trường hợp 1 lô hàng có nhiều loại ấn phẩm khác nhau thì mỗi loại ấn phẩm chỉ có một bản; Trường hợp 1 lô hàng có nhiều bản của một loại ấn phẩm, tổng khối lượng ấn phẩm không vượt quá 1 kg.

Bên cạnh đó, hàng hóa XK, NK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK trên cơ sở đề nghị của Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phải được xác định cụ thể số lượng, trị giá hàng hóa miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể.

Thu Trang
1462 views